Przetargi.pl
Usługi terapeutyczne

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Zagórze, gm. Wiązowna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7733324 , fax. 22 7733323
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  gm. Wiązowna
  05-462 Zagórze, woj. mazowieckie
  tel. 22 7733324, fax. 22 7733323
  REGON: 14201167000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzagorze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi terapeutyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi terapeutyczne 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach: Część I - Przeprowadzenie diagnoz pacjentów z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju Poradnia dla dzieci z Autyzmem w Józefowie od 18 do 30 godz. miesięcznie (1 osoba) Część II - Przeprowadzenie diagnoz pacjentów z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju Poradnia dla dzieci z Autyzmem w Józefowie od 24 do 32 godz. miesięcznie (1 osoba) Część III - Przeprowadzenie diagnoz pacjentów z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju Poradnia dla dzieci z Autyzmem w Józefowie od 36 do 48 godz. miesięcznie (1 osoba) ) Część IV Zajęcia logopedyczne Oddział Dzienny w Józefowie do 50 godzin w miesiącu 1 osoba. 3) Wobec faktu, że Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii nie jest w stanie podać stałych ilości pacjentów, porad oraz godzin Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia łącznie do 15% wartości określonych w załączniku nr 2A, 2B, 2C, 2D do SIWZ 4) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 85121270-6 Usługi Psychiatryczne lub Psychologiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumzagorze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach