Przetargi.pl
Remont dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn w roku 2014

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7017770 , fax. 022 7017778
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna 2a 2a
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7017770, fax. 022 7017778
  REGON: 00054663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonywanie remontów dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów, zjazdów z elementów betonowych na terenie gm. Raszyn na każdorazowe zlecenie Inspektora Zamawiającego. zakres robót obejmuje wykonywanie: - robót rozbiórkowych: rozebranie podbudowy, nawierzchni z tłucznia, betonu, rozbiórka chodników, obrzeży, krawężników, przepustów wraz z wywozem urobku; - robót w zakresie podbudowy i ulepszenia podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych mechanicznie: podbudowy z betonu B-10, podbudowy z kruszyw betonowych, kamiennych i gruntu stabilizowanego cementem; - roboty ziemne: równanie i profilowanie nawierzchni, korytowanie; - robót w zakresie nawierzchni drogowych: uzupełnianie ubytków kruszywem kamiennym, wykonanie nawierzchni żwirowej i kamiennej, zagęszczenie nawierzchni; - robót w zakresie odwodnienia korpusu drogowego - miejscowe uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, obłożenie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi, wykonanie ścieków ulicznych; wykonanie przepustów pod zjazdami oraz korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym; - robót w zakresie zieleni drogowej: odtworzenie istniejących trawników wraz z posianiem trawy; - robót w zakresie elementów ulic - wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych MON, przełożenie nawierzchni z płyt betonowych i/lub kostki betonowej, ułożenie chodników z kostki betonowej i/lub płyt betonowych wraz z wbudowaniem krawężników, obrzeży, regulacja pionowa armatury podziemnej, ułożenie płyt żelbetowych, wymiana pokryw studni, skrzynek ulicznych do zasuw hydrantów, krat wpustów drogowych, wykonanie podsypki z piasku, cięcie nawierzchni drogowych; - robót w zakresie organizacji ruchu - wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu. Szacunkowe ilości robót zawiera załącznik B. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 (dwu) letniej gwarancji i 2 (dwu) letniej rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.raszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach