Przetargi.pl
Przewozy zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe”

Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Kopalniana
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 845 15 78, , fax. 76 845 15 78
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.
  Kopalniana 4
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 845 15 78, , fax. 76 845 15 78
  REGON: 2139148700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kspolkowice.pl/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. Kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. Przedmiot zamówienia składa się z 7 części, tj.: Część I: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc.”; Część II: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc”; Część III: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem do 20 miejsc”; Część IV: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem do 23 miejsc”; Część V: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem do 32 miejsc”; Część VI: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 39 miejsc”; Część VII: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument. UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach