Przetargi.pl
Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.

Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Kopalniana
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 845 15 78, , fax. 76 845 15 78
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.
  Kopalniana 4
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 845 15 78, , fax. 76 845 15 78
  REGON: 21391487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ksgornik.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. Kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, tj.: Część 1 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc. 3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5) Zamawiający podaje przybliżone dane: a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b) wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c) wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d) transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. 6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 10 000 kilometrów. 7) Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu) 8) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 9) Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 10) Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy. 11) Wskazane w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości km. 12) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km. Część 2 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc. 3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wyposażonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5) Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia: a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b) wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c) wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą(Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d) transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. 6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 12.000 kilometrów. 7) W przypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu) 8) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 9) Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 10) Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy. 11) Wskazane w ust. 3 pkt 6 ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości km. 12) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument. UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach