Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych samochodami osobowymi i busami na rzecz Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przez okres 12 m-cy.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 537 286 , fax. 757 543 883
 • Data zamieszczenia: 2020-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  ul. Ogińskiego 6
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 537 286, fax. 757 543 883
  REGON: 29364000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl (przetargi@spzoz.jgora.pl)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych samochodami osobowymi i busami na rzecz Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przez okres 12 m-cy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 (dwunastu) miesięcy usługi: - Realizacja usług transportowych samochodami osobowymi i busami Zakres usług : 1) Transport pacjentów do i ze Stacji Dializ, 2) Transport pacjentów do i ze szpitala w Jeleniej Górze, ZOL w Bolkowie i Szpitala „Wysoka Łąka” w Kowarach 3) Transport dla potrzeb POZ (nocna i świąteczna pomoc medyczna), 4) Przewóz krwi i preparatów krwiopochodnych, materiałów do badań, apteki, drobnego sprzętu, dokumentacji – loco miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2.Wymagane środki transportu do przewozu: Świadczenie usług transportowych samochodami osobowymi i busami na rzecz WCSKJ w Jeleniej Górze. Głównym przedmiotem zamówienia jest realizacja usług transportowych samochodami osobowymi (min. 12 szt.) + min. 3 busy (min. 6-osobowe) - wykaz stanowi załącznik nr 5. 3.Miesięczna ilość przejazdów wynosić będzie szacunkowo: •ilość wyjazdów w skali miesiąca - ok. 520 wyjazdów, •ilość km w skali miesiąca – ok. 25.523,00 km. 4.Czas podstawienia środka transportu: max. 30 min od chwili zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ: IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 9.1.Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł ) 9.2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert (do …04 - 12 - 2020 r. do godz.11:00), potwierdzenie zapłaty wadium wskazane jest dołączyć do oferty. 9.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.3.1.pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK Millenium SA nr rachunku: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728. (aktywny od 01.12.2020). 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.3.3. gwarancjach bankowych; 9.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 9.3.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 9.4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5.Za termin wniesienia wadium, uważa się termin wpływu na konto Zamawiającego nie później niż do terminu składania ofert (do godz. 11:00). 9.6.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 9.8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.12.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszej SIWZ, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - jeżeli nie jest wymagane to należy przedłożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument): - formularz oferty – Rozdział II Załącznik nr 1 - aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 z Rozdziału II do SIWZ, - aktualne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 z Rozdziału II do SIWZ, - aktualne oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem do SIWZ ( dołączyć w razie potrzeby) -pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu, których pełnomocnicy niewymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, - dokumenty wymagane w SIWZ dla Wykonawców korzystających z zasobów podmiotów trzecich Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach