Przetargi.pl
Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 897 550 031
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 897 550 031
  REGON: 51074361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w roku szkolnym 2020/2021” 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, które stanowią usługę przewozową do placówki oświatowej, tj. usługa przewozu na bilety miesięczne z opieką w obie strony: dowożenie i rozwożenie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Przewozy na zajęcia szkolne ujęte w ogólnym planie lekcji dla klas, zgodne z realizacją podstawy programowej i programem nauczania oraz zajęć w placówce oświatowej na terenie Gminy Reszel, takie jak np.: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub logopedia, socjoterapia, rewalidacja z przedmiotów, szkółki szachów, tańca, dodatkowe lekcje wychowania fizycznego i z innych przedmiotów, SKS, języki obce, koła przedmiotowe, kodowania, dziennikarstwa lub inne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia wsparcia specjalistycznego, zajęcia wyrównujące, zajęcia wynikające z realizacji projektów edukacyjnych w których uczestniczy placówka oświatowa, zajęcia edukacyjne: przyrodnicze, ekologiczne, geograficzne, artystyczne, sportowe, zajęcia organizowane przez szkołę w zamian za: zajęcia szkolne w godzinach ogólnego planu lekcji dla klas takie jak: sprzątanie świata, święto szkoły, dni otwarte, na zajęcia szkolne i przedszkolne w dni wolne (soboty) z tytułu odpracowania zajęć lub zajęcia w szkole i przedszkolu w okresie ferii zimowych, również ze względu na skrócenie lub odwołanie lekcji i zajęć w placówce oświatowej z przyczyn edukacyjnych oraz ze względu na warunki atmosferyczne w tym niskie i wysokie temperatury, lub zmianę organizacji zajęć w placówce oświatowej spowodowanej: protestem lub strajkiem lub np. zagrożeniem zdrowia, epidemią, w przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie odbywania zajęć stacjonarnych w budynkach z przyczyn epidemii oraz na skutek wprowadzenia aktów prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu, dotyczące wyłącznie tych samych uczniów i dzieci dojeżdżających na bilety miesięczne w ramach miejscowości lub punktów zbornych z których są one przewożone, nie są przewozami dodatkowymi. 5. Wszystkie kilometry przewozowe do rozliczeń przewozów nieodpłatnych są liczone od początkowego miejsca wsiadania pierwszego ucznia lub dziecka na punkcie zbornym będącym przystankiem wykonawcy do miejsca wysiadania ostatniego ucznia lub dziecka na końcowym punkcie zbornym będącym przystankiem wykonawcy. 6. Przez odległość w kilometrach przewozowych należy rozumieć podane odległości w kilometrach między szkołą a punktem zbornym będącym przystankiem przewoźnika w segmentach na zakup biletów miesięcznych ustalonych odległościach: do 5 km, do 10 km, do 15 km. 7. Przewozy na zajęcia w placówce oświatowej w dni wolne (soboty) z tytułu odpracowania zajęć, będą się odbywały po zawiadomieniu telefonicznym Wykonawcy przez Zamawiającego, z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dniowym i potwierdzonym następnie pisemnie. Wykonawca dostosuje świadczenie swoich usług Zamawiającemu uwzględniając te zmiany. 8. Minimalna ilość limitowanych kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych związanych z ogólnym planem lekcji dla klas i zajęć w przedszkolu wymagana przez zamawiającego z zapewnieniem opieki, miesięcznie wynosi*: 1) 100 km dla części I, 2) 100 km dla części II, 3) 100 km dla części IV, * wartość i zakres umowy odrębny na każdą cześć zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy. 9. Limitowane kilometry przewozów nieodpłatnych liczone są dla każdego miesiąca oddzielnie i w przypadku niewykorzystania nie przechodzą na następny miesiąc. Zamawiający może przekazać do wykonania Wykonawcy przewozy nieodpłatne również w innych dniach poza ogólnym planem lekcji dla klas i zajęć w przedszkolu według wskazanych w ofercie Wykonawcy oddzielnych limitów dla poszczególnych części z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się wykonać takie przewozy zgodnie z potrzebami Zamawiającego według warunków niniejszej SIWZ. 10.Wykonawca oprócz biletów miesięcznych zobowiązuje się zabezpieczyć opiekę dla przewożonych uczniów i dzieci. Obowiązek zapewnienia opieki dotyczy wszystkich części zamówienia i tras oraz oddzielnie opiekuna do każdego pojazdu którym wykonywane są przewozy. Zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. 11. Do obowiązków kierowcy należy kierowanie pojazdem dowożącym uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu. 12. Do obowiązków opiekuna zatrudnionego przez Wykonawcę należy codzienna kontrola zgodności z planem przewozów dzieci i uczniów wsiadających i wysiadających, w zakresie imiennym, liczbowym na danym kursie, trasie oraz punkcie zbornym. Punkt zborny jest przystankiem przewoźnika na który Wykonawca będący przewoźnikiem obowiązany jest mieć zezwolenie na korzystanie z niego. Obowiązkiem opiekuna jest prowadzenie codziennej pisemnej ewidencji dowożonych i odwożonych uczniów i dzieci z uwzględnieniem podziału na przewozy do placówki oświatowej przy ulicach: Konopnickiej 2 i Chrobrego 5A, z zastrzeżeniem uwzględnienia zmian w ogólnym planie lekcji dla klas i zajęć w placówce oświatowej. Do zakresu obowiązków opiekuna należy również nadzór i opieka w pojeździe w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz podczas przechodzenia przez jezdnię przewożonych uczniów i dzieci. 13. Po przywiezieniu uczniów i dzieci do placówki oświatowej, pisemną ewidencję uczniów i dzieci opiekun codziennie do godziny 830 uzgadnia i przekazuje do skserowania dyżurującemu wychowawcy świetlicy oddzielnie przy ulicach: Konopnickiej 2 i Chrobrego 5A. 14. Obowiązkiem opiekuna zatrudnionego przez Wykonawcę jest przestrzeganie przewozu dzieci i uczniów przypisanych do: kursu, godzin na kursie i do wsiadania i wysiadania dzieci i uczniów na przypisanych punktach zbornych, przystankach przewoźnika. Obowiązki opiekuna zatrudnionego przez Wykonawcę, który jest przewoźnikiem określa Regulamin dowożenia uczniów/wychowanków z Gminy Reszel do szkół i przedszkoli - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06.11.2018 r. stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. 15. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów uczniów i dzieci, które nie ukończyły 7 lat jest doprowadzenie i zapewnienie im opieki w drodze z domu na punkt zborny, przystanek przewoźnika i na punkcie zbornym, przystanku przewoźnika przy dowożeniu oraz po odwożeniu w czasie przejścia drogą do domu z punktu zbornego, przystanku przewoźnika po wyjściu z autobusu, tj. odebranie ucznia i dziecka przez osobę która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat zgłoszoną pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów do dyrekcji szkoły. Jeżeli ze względu na miejsce punktu zbornego, przystanku wymagane jest sygnalizowanie i przeprowadzenie przez opiekuna na drugą stronę drogi ucznia lub dziecka, sygnalizację i przeprowadzenie wykonuje opiekun Wykonawcy a następnie przekazuje osobie która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat , rodzicowi lub prawnemu opiekunowi jego podopiecznego lub odbiera od nich podopiecznego i przeprowadza przy dowożeniu. Jeżeli w chwili przyjazdu autobusu na punkt zborny, przystanek przewoźnika przy odwożeniu, na ucznia lub dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie będzie oczekiwała osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu, obowiązkiem opiekuna lub Wykonawcy jest telefoniczne powiadomienie wychowawcy świetlicy lub dyrekcję szkoły natychmiast po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia. W sytuacji stwierdzenia przez opiekuna braku zapewnienia opieki dla ucznia lub dziecka które nie ukończyło 7 lat w drodze z domu na punkt zborny, przystanek przewoźnika przy dowożeniu do szkoły, opiekun lub Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym telefonicznie wychowawcę świetlicy lub dyrekcję szkoły w dniu zaistnienia zdarzenia do godz. 815. 16. O zmianach miejsc wsiadania i wysiadania dziecka lub ucznia na punktach zbornych może w uzasadnionych przypadkach powiadomić Wykonawcę pracownik Gminy. Zmiany miejsc wsiadania i wysiadania dziecka lub ucznia mogą być dokonywane najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed końcem danego miesiąca. Uwzględnienie zmiany punktu zbornego przez Wykonawcę następuję od początku następnego miesiąca. Jeżeli zmiana punktu zbornego lub konieczność utworzenia nowego punktu zbornego, przystanku i wiążąca się z tym zmiana trasy, będzie wymagała uzyskania przez wykonawcę zmian w zezwoleniu lub nowego zezwolenia na przewozy w transporcie drogowym osób, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aktualizację dokumentacji przewozowej z zachowaniem ustawowych terminów. Po uzyskaniu przez Wykonawcę nowego zezwolenia na przewozy w transporcie drogowym osób, z nowymi przystankami, po zawiadomieniu o tym Zamawiającego możliwa będzie zmiana punktu zbornego. 17. Ustalenia w planie przewozów podane w SIWZ będącej załącznikiem umowy w zakresie dowozu i odwozu uczniów i dzieci, ilości uczniów i dzieci i biletów miesięcznych, kolejności i ilości punktów zbornych, przystanków przewoźnika, kolejności kursów, tras i godzin i minut, miejsc wsiadania i wysiadania, planów dowożenia i odwożenia mogą być zmieniane przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu, jak również w czasie realizacji zawartej umowy w trakcie realizacji zamówienia, w celu dostosowania tras, kursów, zwiększenia i zmniejszenia lub dodania nowych punktów zbornych, w związku z koniecznością dostosowania do ogólnego planu lekcji dla klas i zajęć w placówce oświatowej lub wynikającego z ruchu dzieci i uczniów w placówce oświatowej, z zastrzeżeniem że będą to bilety miesięczne w segmentach w odległościach punktów zbornych od szkoły: do 5 km, do 10 km, do 15 km. Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie było możliwe opisanie wszystkich dodatkowych informacji i podano jedynie ich część. Kompletny opis znajduje się na stronie Zamawiającego: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/, w zakładce zamówienia publiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ogółem 4 390,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące czterysta jeden i 00/100), w tym: a) dla części I: 1 450,00 zł (słownie złotych: tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy i 00/100) b) dla części II: 1 690,00 zł (słownie złotych : tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt osiem i 00/100) c) dla części IV: 1 250,00 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście pięćdziesiąt i 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 1 Rozdziału XI SIWZ (dotyczy to każdej formy wadium, w przypadku formy pieniężnej przelew musi być wykonany w takim terminie aby wadium było zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (ust. 3 pkt od 2 do 5) – dołącza je w oryginale do oferty. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego: 1) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Reszlu – 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach