Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021 , tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Gmina Susz ogłasza przetarg

 • Adres: 14-240 Susz, ul. Wybickiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 786 015 , fax. 552 786 222
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Susz
  ul. Wybickiego 6
  14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 786 015, fax. 552 786 222
  REGON: 53030100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021 , tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susz z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół, a także ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania codziennie za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021 , tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr I - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Kisielicach. Przewidywana liczba uczniów: 17. Przewozy wykonywane z następujących adresów zamieszkania: 1) Lubnowy Wielkie 25/2, 14-240 Susz, 2) Lubnowy Małe 38, 14-240 Susz, 3) Kamieniec 23/2, 14-240 Susz, 4) Rudniki 2/2, 14-240 Susz, 5) Dąbrówka 24/4, 14-240 Susz, 6) Bronowo 11/4, 14-240 Susz, 7) ul. Prabucka 10, 14-240 Susz, 8) ul. Świętego Floriana 7/3, 14-240 Susz, 9) ul. Świętego Floriana 2/12, 14-240 Susz, 10) ul. Słowiańska 34/6, 14-240 Susz, 11) osiedle Brzostowe 3/1, 14-240 Susz, 12) Karolewo 4/3, 14-240 Susz, 13) ul. Piastowska 17/4, 14-240 Susz, 14) osiedle Janusza Korczaka 7/27,14-240 Susz, 15) ul. Mickiewicza 22/4, 14-240 Susz, 16) osiedle Janusza Korczaka 4/9,14-240 Susz, 17) osiedle Janusza Korczaka 1/9,14-240 Susz. Część nr II – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Prabutach. Przewidywana liczba uczniów: 6. Przewozy wykonywane z następujących adresów zamieszkania: 1) Michałowo 15, 14-240 Susz, 2) 11-go Listopada 8, 14-240 Susz, 3) ul. Słowiańska 34, 14-240 Susz, 4) Różnowo 22, 14-240 Susz, 5) Bronowo ¾, 14-240 Susz, 6) Bronowo 14/1, 14-240 Susz, Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następującego kodu Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 2. Ogólny opis systemu przewozu: 1) Trasa przewozu powinna być w miarę możliwości najkrótszym odcinkiem drogi pomiędzy placówką, a miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.2) Wykonawca dostosuje godziny dowożenia uczniów do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć z zachowaniem zasady, że pierwszy uczeń na trasie, dowożony do placówki, będzie zabierany spod miejsca zamieszkania nie wcześniej, niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ostatni z uczniów będzie odwożony do miejsca zamieszkania nie później, niż godzinę po zakończeniu zajęć. 3) Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla dowożonych uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy do 25 sierpnia 2020 r.. Godziny dowożenia mogą zostać zmienione z uwagi na potrzeby placówki, w szczególności wynikające z rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego lub innych dni uroczyście obchodzonych przez szkoły. 4) Wykonawca jest zobowiązany do stałej łączności z dyrektorami placówek, a w szczególności informowania dyrektora o awariach i spóźnieniach autobusów trwających powyżej 10 minut. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach określonych w umowie także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania transportu przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na warunkach określonych umowie, w wypadku przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych, pojazdy powinny być ubezpieczone i posiadać aktualne przeglądy techniczne. W pojazdach w okresie zimowym i letnim powinna być zapewniona odpowiednia temperatura, jednak nie niższa niż 19ºC i nie wyższa niż 24ºC, 7) Listę uczniów Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy jako jej załącznik. 8) W trakcie przewozu opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi sprawuje opiekun. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia, która jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Opieka obejmuje uczniów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz w czasie przejazdu. 9) Zamawiający w każdym czasie trwania umowy może skontrolować pojazd w zakresie jego zgodności z warunkami SIWZ. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin pojazdu przed podpisaniem umowy. Podczas oględzin pojazdu Zamawiający w szczególności będzie sprawdzał: • dopuszczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie – dowóz osób niepełnosprawnych), • możliwość przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, tj. spełniającym wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim – konieczne posiadanie specjalistycznej windy oraz umocowań wózków wraz z pasażerem podczas transportu, • wyposażenie w pasy bezpieczeństwa zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu, • ważne badanie tachniczne, • odpowiednie oznakowanie pojazdu, • aktualne ubezpieczenie (OC), • odpowiednie warunki bhp, p.poż i warunki higieniczne. 3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający sprawdzi zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osób, które będą sprawować opiekę nad uczniami podczas przewożenia. Wykonawca po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji zaświadczeń przekaże ich kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię dokumentów pojazdów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), które zostały zgłoszone do realizacji przedmiotu umowy. W skład tych dokumentów wchodzi dowód rejestracyjny, polisa OC. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • kierowanie pojazdami, • opieka i obsługa osób niepełnosprawnych. 6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: • oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Zamawiający będzie mógł zlecić uprawnionym do tego służbom (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, bez poinformowania Wykonawcy. 10. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - wypełniając wzór nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Zastosowanie w dokumentacji oraz w innych dokumentach, wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji lub w innych dokumentach. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 17. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: a) część nr I – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w terminie przed upływem terminu składania ofert, b) część nr II – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: - Bank Spółdzielczy w Suszu Nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 z adnotacją - Wadium na ,, RLZP.I.271.19.2020 Zadanie nr … ” - o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) składania ofert. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancji bankowej. 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 58 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) - zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok. 109 (Pn, wt., czw., piąt. 7.00 - 14.00, śr. 8.00-14.00). 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Susz reprezentowaną przez Burmistrza Susza, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp). 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 58 z późn. zm.) Wykonawca powinien legitymować się Zezwoleniem lub zezwoleniami na wykonywanie regulowanego krajowego transportu drogowego osób w relacjach umożliwiających przewóz dzieci do placówek edukacyjnych. Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał licencję/zezwolenie przez cały okres realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, - wg wzoru 4 do SIWZ – wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców; 2) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. Kopię pełnomocnictwa „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz. 5) Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa: Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach