Przetargi.pl
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

Gmina Stargard ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Rynek Staromiejski
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 613 410 , fax. 915 613 411
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stargard
  ul. Rynek Staromiejski 5
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 613 410, fax. 915 613 411
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Wykonywanie przez Wykonawcę w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. przewozu uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard . Przewóz uczniów będzie odbywał się z miejsca ich zamieszkania do siedzib szkół i z siedzib szkół do miejsca ich zamieszkania zgodnie z planem przewozów opracowanym przez Zamawiającego dla części I, II, III, zamówienia. Natomiast dla części IV zamówienia przewóz uczniów będzie odbywał się zgodnie z potrzebami szkół i po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym. 2) Liczba uczniów z poszczególnych miejscowości jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia ze względu na organizację i rotacje uczniów, 3) Przewóz odbywa się w dni nauki szkolnej dla części I, II, III, zamówienia, natomiast dla części IV w dni nauki szkolnej i w dni wolne od nauki. W przypadku odpracowywania zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z obowiązującym planem przewozów. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna w każdym środku transportu w trakcie przewozu uczniów. Opiekun winien czuwać nad bezpieczeństwem uczniów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. 5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom, 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2018r, poz. 1990 ze zm.) - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I Przewóz uczniów do i z SP Małkocin – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - dla części II Przewóz uczniów do i z SP Grzędzice – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - dla części III Przewóz uczniów do i z SP Pęzino – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - dla części IV Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka, przewozy uczniów na zajęcia projektowe w przypadku podpisania umowy na dofinansowanie według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu o ustaloną stawkę za 1 km.- 2 000,00 (dwa tysiące złotych) 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 42 1240 3901 1111 0000 4216 5187 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6.Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 8.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważną na cały okres wykonywania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dot. wszystkich części zamówienia: -Oświadczenie ws. przynależności do grupy kapitałowej /pełna informacja w siwz GKI.271.74.2020.G.Ch./. 2. Dot. wszystkich części zamówienia- Dowód wniesienia wadium. Dokument wniesienia wadium powinien określać której części zamuwienia dotyczy. Uwaga: Informacja dot. podmiotów zagranicznych /pełna informacja w tym zakresie znajduje się w siwz nr GKI.271.74.2020.G.Ch./ :

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach