Przetargi.pl
Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy al. Piastów 71/16 i ul. Jagiellońskiej 18/27 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy al. Piastów 71/16 i ul. Jagiellońskiej 18/27 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego: a) nr 16 przy al. Piastów 71 oficyna w Szczecinie, działka nr 8/15 obręb 1034 m. Szczecin, b) nr 27 przy ul. Jagiellońskiej 18 oficyna w Szczecinie, działka nr 18/23 obręb 1033 m. Szczecin, stanowiącego własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonej do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) dla lokalu przy al. Piastów 71/16 (oficyna), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ – a składającej się z: 1. Projektów budowlanych: a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 2. Projektów wykonawczych: a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 3. Przedmiarów: a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 4. STWIOR; 5. Warunków ENEA, 6. dokumentacji fotograficznej, 7. Decyzji 613/20 z dnia 01.06.2020 – pozwolenia na budowę i sprostowania do decyzji 613/20 z dnia 09.06.2020 r. opracowanej przez ADKON Adrian Drzewucki z siedzibą przy ul. Edwarda Bałuki 21/14w Szczecinie . b) dla lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18/27 (oficyna), stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ – a składającej się z: 1. Projektów budowlanych: a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 2. Projektów wykonawczych: a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 3. Przedmiarów: a. Branża budowlana, b. Branża sanitarna, c. Branża elektryczna, 4. STWIOR 5. Warunków ENEA; 6. dokumentacji fotograficznej, 7. Decyzji 586/20 z dnia 26.05.2020 – pozwolenia na budowę; opracowanej przez ADKON Adrian Drzewucki z siedzibą przy ul. Edwarda Bałuki 21/14 w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnej weryfikacji, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w części VI pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI pkt. 2, Wykonawca dołącza do oferty – sporządzonej zgodnie z częścią VIII pkt. 1 - aktualne na dzień składania ofert: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu będącym załącznikiem nr 4 do Specyfikacji. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich - na formularzu będącym załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. c. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z częścią VI pkt. 3 – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania, zamierza polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów – przykład zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach