Przetargi.pl
WYKONANIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GRYFICE –SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFICACH

Gmina Gryfice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 38 53 200, , fax. 91 38 53 207
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfice
  Plac Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 38 53 200, , fax. 91 38 53 207
  REGON: 81168438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagryfice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GRYFICE –SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza 14 w Gryficach, zwane w skrócie zadaniem termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać z wszystkimi wymaganymi przez przepisy elementami niezbędnymi dla odbioru i oddania obiektów do użytkowania oraz zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), audytem energetycznym, inwentaryzacją przyrodniczą i wnioskiem termomodernizacyjnym. 2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) W celu osiągnięcia celów zadania termomodernizacyjnego, Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej, w skład której wejdą projekty budowlane i wykonawcze wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby uzupełnione szczegółowymi projektami) wraz z opisem zawierającym określeniem rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód oraz uzgodnień branżowych. Dokumentacja projektowa musi obejmować zakres ujęty w stosownym rozporządzeniu oraz zostać sporządzona na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Dokumentacja projektowa musi zawierać wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentację projektową, obejmującą: - docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnej, stropodachu wewnątrz z zewnątrz wraz z projektem kolorystyki; - modernizację systemu zaopatrzenia budynku w energię cieplną; - modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; - modernizację instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej; - instalację kolektorów słonecznych, składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności: 1. projekt budowlany i wykonawczy ocieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką elewacji oraz ocieplenia stropodachów wentylowanych i niewentylowanych; 2. projekt wykonawczy izolacji i docieplenia ścian piwnicznych segmentu A; 3. projekt całościowej wymiany instalacji c.o., grzejników wraz z rurami rozprowadzającymi w pionie i poziomie oraz montażu zaworów regulacji ciśnień, termostatycznymi i odpowietrzającymi; moc grzejników musi być dostosowana do potrzeb budynku po termomodernizacji; należy uwzględnić również blokadę zaworów termostatycznych przed demontażem przez dzieci; 4. wielobranżowy projekt instalacji solarnej - kolektorów słonecznych, tj.: 1) projekt przebudowy istniejącej kotłowni gazowej dla c.o. i c.w. oraz automatyka związana z wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych dla c.w. Projekt musi obejmować wyposażenie w oprzyrządowanie umożliwiające pomiar efektów energetycznych i ekologicznych, tj. elektroniczny system monitoringu efektywności funkcjonowania instalacji w kontekście ich sprawności technicznej, produkcji/zużycia energii i osiąganych efektów ekologicznych. 2) projekt przebudowy instalacji elektrycznej związany z montażem kolektorów słonecznych, dostosowaniem automatyki kotłowni oraz przystosowaniem do monitorowania zarządzania energią; 3) projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE (kolektorów słonecznych); 5. świadectwo energetyczne po wykonaniu robót. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać ogólne i szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), audycie energetycznym, inwentaryzacji przyrodniczej, które stanowią wraz z opisem przedmiotu zamówienia integralną część. Wykonawca projektu będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowego projektu zgodnie art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawa budowlane. Opracowanie dokumentacji projektowej należy poprzedzić koncepcją uzgodnioną z Zamawiającym w zakresie rozwiązań materiałowych, przyjętych technologii wykonawczych i zakupu urządzeń. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty budowlano-instalacyjne były wykonane na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby instalację kolektorów słonecznych wraz z automatyką przeprowadził podmiot posiadający certyfikat instalatora w zakresie OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Przed rozpoczęciem tych czynności Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ważnego dokumentu jw. Zamawiający ustala limit kosztowy dot. koncepcji, o której mowa w PFU, kompletu prac projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwa energetycznego po wykonaniu robót. Limit kosztowy tych opracowań, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, został określony w oparciu o wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych – Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1389). Limit ten przyjęto w wysokości 8% w stosunku do ceny robót budowlano-montażowych. Przekroczenie tego limitu w złożonej ofercie będzie skutkowało odrzuceniem tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 2) Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wymagań PFU, audytu energetycznego i inwentaryzacji przyrodniczej, Wykonawca zrealizuje niżej wymienione roboty i usunie w nich wszelkie wady: 1. demontaż istniejących powłok opaski i nawierzchni wokół budynków, wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych budynków w części podpiwniczonej wykonywane etapowo, w celu osuszenia murów piwnicznych i fundamentowych oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z projektem, zasypywanie etapowo wykopów po wykonaniu izolacji, odtworzenie opasek i nawierzchni; po dokonaniu prac termomodernizacyjnych wykonanie nowych opasek ze spadkiem od ścian budynków przewidywana ilość do wykonania w zakresie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnicznych 53 m. 2. ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą izolacji z płyt styropianowych laminowanych papą o współczynniku przewodności λ=0,038 W/mK wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej oraz wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich; przewidywana ilość robót do wykonania: 609 m2. 3. ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchanie warstwy izolacji z wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,06 W/mK wraz z wykonaniem kominków wentylacyjnych oraz wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich; przewidywana ilość robót do wykonania: 904 m2. 4. ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem płyt styropianowych o współczynniku przewodności λ=0,038 W/m2K, przełożenie instalacji odgromowej, założenie nowych parapetów podokiennych oraz przesunięcie rur spustowych; przewidywana ilość robót do wykonania: 1.882 m2. 5. montaż kolektorów słonecznych w ilości 20 m2; kolektory będą usytuowane na dachu budynku od strony południowej pod kątem 45º. 6. całościową wymianę instalacji c.o., grzejniki wraz z rurami rozprowadzającymi w pionie i poziomie, z montażem zaworów regulacji ciśnień, termostatycznymi i odpowietrzającymi; moc grzejników musi być dostosowana do potrzeb budynku po termomodernizacji; należy uwzględnić również blokadę zaworów termostatycznych przed demontażem przez dzieci. 7. przebudowę istniejącej kotłowni gazowej dla c.o. i c.w. oraz automatyki związanej z wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych dla c.w. 8. przebudowę instalacji elektrycznej związaną z montażem kolektorów słonecznych, dostosowaniem automatyki kotłowni oraz przystosowaniem do monitorowania zarządzania energią. Uwaga: Realizacja budowy będzie odbywała się w czynnym obiekcie. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych. Prace budowlane i instalacyjne nie mogą zakłócić dostaw mediów do obiektu. Harmonogram prac musi być uzgodniony z Inwestorem. Wszystkie prace dociepleniowe ścian lub stropodachów należy wykonywać zgodnie z instrukcją technologiczną wybranego systemu docieplenia. Zabronione jest stosowanie kilku systemów docieplenia jednocześnie. 3) Na podstawie projektu dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE, Wykonawca zainstaluje i wdroży system spełniający następujące wymagania: 1. Urządzenia i system służący monitorowaniu efektów energetycznych oraz efektu ekologicznego winien zapewnić dostęp do istotnych parametrów roboczych systemów budynku w celu zdalnego ich optymalizowania, w tym: wyprodukowanej energii, zużytej energii mocy zainstalowanej temperatury zasilania i temperatury powrotu oraz różnicy temperatur, czasu pracy mocy szczytowej, przepływu szczytowego oraz temperatury szczytowej z datą i czasem ich wystąpienia energii zapamiętanej na koniec miesiąca. 2. System monitoringu winien być wyposażony w narzędzie monitorujące służące do identyfikacji problemów eksploatacyjnych oraz winien zapewniać dostęp do wszystkich istotnych parametrów roboczych systemów w celu zdalnego ich optymalizowania. 3. Oszczędność energii winna być realizowana za pomocą sterowania temperaturą w pomieszczeniach (system grzewczy) lub strefach wg harmonogramu temperaturowo – czasowego w pomieszczeniach w celu osiągnięcia oszczędności energii i podniesienia komfortu cieplnego w budynku. 4. Połączenie przepływomierzy i liczników z serwerem centralnym winno być zrealizowane poprzez łącza internetowe (technologia łączy może być przewodowa, bezprzewodowa lub satelitarna). 5. Serwer centralny winien być wyposażony w odpowiednie oprogramowanie o funkcjonalności pozwalającej na precyzyjny monitoring produkowanej energii oraz jej kosztów. 6. Rozwiązanie techniczne w zakresie serwera centralnego wskaże projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią z OZE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach