Przetargi.pl
Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidulanej oraz odzieży dla ratowników medycznych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania )

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidulanej oraz odzieży dla ratowników medycznych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot i zakres zamówienia: a) Część I (zadanie nr 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do SIWZ oraz na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ- projekt umowy. b) Część II (zadanie nr 2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży dla ratowników medycznych będących na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, szczegółowo opisana w załączniku nr 2a do SIWZ oraz na warunkach określonych w załączniku nr 6a do SIWZ- projekt umowy. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, opis przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) Część I (zadanie nr 1) 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2) W momencie dostarczenia towaru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty produktów potwierdzające ich właściwości, wystawione przez producenta danego produktu. Nie zastosowanie się do tego zapisu stanowić będzie podstawę do odmowy przyjęcia towaru. 3) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty, w tabeli kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w tabeli kolumna „ilość w opcji”. 4) Zamawiający zobowiązany jest do zakupu przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość podstawowa”. Dostawa zamówienia podstawowego winna być zrealizowana w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji dostawy zamówienia podstawowego stanowi kryterium oceny ofert. 5) Pozostała ilość towarów określona w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość w opcji” będzie dostarczona przez Wykonawcę w wypadku zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 6) Po realizacji dostaw w ilościach i asortymencie określonym w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość podstawowa”, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający ma prawo do realizacji umowy w zakresie prawa opcji do dnia 30 listopada 2020 r. Zamawiający będzie realizował zakupy objęte prawem opcji na podstawie zamówień składanych Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostaw w ciągu 14 dni kalendarzowych. 7) Wykonawca co do zakresu niezrealizowanych dostaw określonych w tabeli w kolumnie nazwanej „ilość w opcji” nie będzie kierować żadnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu. 8) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. b) Część II (zadanie nr 2) 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ. 2) Dostawa zamówienia winna być zrealizowana w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji dostawy zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. 3) W momencie dostarczenia towaru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty produktów potwierdzające ich właściwości, wystawione przez producenta danego produktu. Nie zastosowanie się do tego zapisu stanowić będzie podstawę do odmowy przyjęcia towaru. 5. Informacja o miejscu realizacji zamówienia ( dla zadania nr 1 i zadania nr 2 ): Miejscem odbioru towaru są magazyny Zamawiającego znajdujące się na terenie: a) Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66; b) Jednostka Wojskowa 4653 w Darłowie, ul. Zwycięstwa 2; c) Jednostka Wojskowa 2117 w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 76. 6. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 i 6a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 17wog.wp.mil.pl, zakładka BIP/PLATFORMA ZAKUPOWA informacji z otwarcia ofert , o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach