Przetargi.pl
„Dostawa odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Celowego Związku Gmin R-XXI”.

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 812546696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czg.nowogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dla pracowników Celowego Związku Gmin R-XXI”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Celowego Związku Gmin R-XXI .Zamówienie nie jest podzielone na części.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę odzieży roboczej i/lub ochronnej o wartości dostawy netto nie mniejszej niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach