Przetargi.pl
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych

Gmina Gryfice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 38 53 200, , fax. 91 38 53 207
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfice
  Plac Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 38 53 200, , fax. 91 38 53 207
  REGON: 81168438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagryfice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice na podstawie szkolnych biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, polegające na przywozie i odwozie uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, w dniach nauki szkolnej, zgodnie z rozkładem jazdy linii autobusowych oraz wykazem sprzedanych szkolnych ulgowych biletów miesięcznych, stanowiących załączniki nr 6 i 6a do SIWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 2) W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmianę harmonogramu przewozu uczniów, polegającą na zmianie liczby uczniów dowożonych oraz zmianie przebiegu trasy i rozkładu jazdy. 3) W zakres tych usług wchodzi: a) przywóz i odwóz uczniów na każdej linii autobusowej jednym pojazdem; b) wielkość pojazdu musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów oraz spełniać warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym; c) w czasie trwania umowy musi być zapewniona stała obsługa wykonywanych przewozów uczniów także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych; 4) Wykonawca zapewnia pojazdy do przewozu uczniów w celu realizacji niniejszego zamówienia. Każdy z tych pojazdów powinien: a) spełniać wszelkie wymogi techniczne /i inne/ wymagane przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi. b) być właściwie oznaczony. 5) Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszą być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Wykonawcą. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a) zmiany liczby dowożonych dzieci (z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania) b) zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021. 7) Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego przetargu. 8) W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: a) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, b) przestrzegać przepisy p.poż. i BHP, c) zabezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, d) oznaczyć pojazd, na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. 10) Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Gryfice będą realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w okresie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. 11) Ilość zamawianych biletów miesięcznych w okresie trwania umowy może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia się ilości przewożonych dzieci i uczniów – Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu; 12) Cenę biletów miesięcznych należy skalkulować w sposób uwzględniający przerwy w nauce szkolnej. 13) Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zabierał z przystanków również innych pasażerów niebędących uczniami szkół wymienionych w ppkt. 2, w sytuacji, gdy w autobusie szkolnym będą pozostawać wolne miejsca. Wykonawca może w tej sytuacji sprzedawać tym pasażerom bilety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiot zamówienia w wysokości: Część 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Część 2 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część 1 i 2 - Wykonawca zobowiązany jest posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach