Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 8/DKw/Ż/2014 na dostawy warzyw i owoców

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3231000, 3231260 , fax. 058 3025125
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Kurkowa 12 12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3231000, 3231260, fax. 058 3025125
  REGON: 00062649000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 8/DKw/Ż/2014 na dostawy warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu są dostawy transportem wykonawcy i na jego koszt warzyw i owoców w ilości średniej: I część zamówienia - ziemniaki jadalne 110 ton; II część zamówienia - marchew 19 ton, pietruszka korzeń 5 ton, seler korzeń 7 ton, por 3 tony, cebula 8 ton, buraki ćwikłowe 8 ton, kapusta biała 11 ton, kapusta czerwona 6 ton, czarna rzepa 1 tona. III część zamówienia - jabłka 15 ton. Dostawy realizowane będą od daty obowiązywania umowy przez okres 8 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość wadium wynosi: dla I części zamówienia 1100zł, dla II części zamówienia 1400zł, dla III części zamówienia 300zł.Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert w formach określonych w art. 45 Prawa Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach