Przetargi.pl
Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SPZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania rezultatów projektu PL0175 dofinansowanego ze środków EOG 2005-2009

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3954860 , fax. 052 3954811
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 052 3954860, fax. 052 3954811
  REGON: 09235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czersk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SPZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania rezultatów projektu PL0175 dofinansowanego ze środków EOG 2005-2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SPZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania rezultatów projektu PL0175 dofinansowanego ze środków EOG 2005-2009: 1.1.1. Budynek SP ZOZ w Czersku. 1.1.1.1. Remont rynny na połaci dachowej. 1.1.1.2. Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących dachówek ceramicznych karpiówek na połaci dachowej. 1.1.1.3. Remont istniejących kominów na połaci dachowej z blachodachówki. 1.1.2. Budynek Zespołu Szkół w Łęgu - remont gzymsu na dachu. 1.1.3. Budynek Zespołu Szkół w Rytu - remont pokrycia na dachu. 1.1.4. Budynek Ośrodka Kultury w Rytlu. 1.1.4.1. Remont pokrycia dachowego łącznika. 1.1.4.2. Remont gzymsu budynku sali widowiskowej oraz łącznika. 2. W ramach prac remontowych należy wykonać: 2.1. remonty istniejących gzymsów (wykonanie nowej wyprawy cienkowarstwowej oraz przyklejenie papy na obróbce blacharskiej, 2.2. remonty pokrycia dachu (wymiana warstwy ocieplającej wraz z nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej, 2.3. remonty pokrycia dachu (nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z pasem nadrynnowym, 2.4. remonty istniejących kominów (przemurowanie kominów oraz wykonanie wyprawy cienkowarstwowej), 2.5. wymiana i uzupełnienie dachówki na dachu. 3. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończonych pracach. 4. Wykonawca zabezpieczy i ogrodzi w odpowiedni sposób budowę z uwagi na realizację inwestycji na terenie obiektów użyteczności publicznej. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czersk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach