Przetargi.pl
Wykonanie robót malarskich, naprawę pokrycia dachowego oraz wymianę okien na PCV w budynkach UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3491248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3491248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 00028864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uck.gda.pl/zamowienia.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót malarskich, naprawę pokrycia dachowego oraz wymianę okien na PCV w budynkach UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich, naprawę pokrycia dachowego oraz wymianę okien na PCV w budynkach UCK 2. Zamówienie obejmuje następujące części: Zadanie 1: Wymiana okien na PCV w Oddziale Dziennym Chemioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii - budynek nr 8. Zadanie 2: Wymiana okien w salach chorych w Oddziale Nerwic Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych - budynek nr 25A. Zadanie 3: Wykonanie robót malarskich oraz wymiana wykładzin PCV w Dziale Zaopatrzenia Medycznego - budynek nr 9. Zadanie 4: Naprawa pokrycia dachowego - budynek nr 25. Zadanie 5: Wykonanie robót malarskich oraz uzupełnienie glazury w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego - Budynek Główny, II piętro, ul. Kliniczna. Zadanie 6: Wykonanie robót malarskich klatek schodowych i holu - Budynek Główny, III piętro, ul. Kliniczna. Zadanie 7: Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach Kliniki Neonatologii - I i II piętro, ul. Kliniczna. Zadanie 8: Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach Kliniki Położnictwa - Oddział Położnictwa Septycznego, I piętro, ul. Kliniczna. Zadanie 9: Wykonanie montażu taśm przeciwuderzeniowych na korytarzu w Klinice Alergologii i Pneumonologii - Oddział Pneumonologii - budynek nr 4, I piętro. Zadanie 10: Wydzielenie dyżurki pielęgniarek w pomieszczeniu rotundy - budynek nr 3, I piętro. Zadanie 11: Wykonanie naprawy posadzek z płytek terakotowych w budynku nr 8 - Oddziale Dziennym Chemioterapii oraz w Aptece w CMI -1. Zadanie 12: Wykonanie robót malarskich oraz naprawa wykładzin w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz w pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej - budynek nr 5A. Zadanie 13: Wykonanie robót malarskich oraz ułożenie wykładziny PCV w pokoju lekarskim nr 151 Klinika Neonatologii- I piętro, ul. Kliniczna. Zadanie 14: Remont pomieszczenia opisowni w Zakładzie Radiologii - budynek Główny, ul. Kliniczna. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Podstawowych stanowiąca załącznik nr 6.1 - 6.14 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7.1 - 7.14 do SIWZ oraz rysunki techniczne stanowiące załącznik nr 8.1 oraz 8.2 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zadania ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441122206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium dla ofert całkowitych wynosi 1 385,00 zł, a dla ofert częściowych: Zadanie nr 1 - 460,00 zł Zadanie nr 2 - 90,00 zł Zadanie nr 3 - 125,00 zł Zadanie nr 4 - 310,00 zł Zadanie nr 5 - 80,00 zł Zadanie nr 6 - 110,00 zł Zadanie nr 7 - 70,00 zł Zadanie nr 8 - 95,00 zł Zadanie nr 9 - 21,00 zł Zadanie nr 10 - 25,00 zł Zadanie nr 11 - 20,00 zł Zadanie nr 12 - 50,00 zł Zadanie nr 13 - 30,00 zł Zadanie nr 14 - 15,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka zadań, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. o/Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 i 8. 7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uck.gda.pl/zamowienia.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach