Przetargi.pl
Wykonanie nasadzeń zastępczych 24 szt. drzew w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Piekarnicza 16 16
  80-126 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nasadzeń zastępczych 24 szt. drzew w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty przygotowawcze 2. Sadzenie drzew - Świerk srebrny (Picea omorika) 3. Odtworzenie elementów środowiska 4. Pielęgnacja drzew
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772116008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 300 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach