Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 1/DKw/Ż/2016 na dostawy warzyw i owoców

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3231000, 3231260 , fax. 058 3025125
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Kurkowa 12 12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3231000, 3231260, fax. 058 3025125
  REGON: 00062649000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna SW nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 1/DKw/Ż/2016 na dostawy warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu są dostawy transportem wykonawcy i na jego koszt warzyw i owoców w ilości średniej: I część zamówienia - ziemniaki jadalne 35 ton II część zamówienia - marchew 8 ton, pietruszka korzeń 2 tony, seler korzeń 3 tony, por 1,5 tony, cebula 6 ton, buraki ćwikłowe 3 tony, kapusta biała 4,5 tony, kapusta czerwona 1,5 tony, pomidory świeże 1,5 tony, ogórki świeże 1,5 tony, kapusta pekińska 0,5 tony III część zamówienia - jabłka 6 ton Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Składanie ofert częściowych możliwe jest tylko w oznaczonych trzech częściach, każda część stanowi osobne zamówienie i musi zawierać wszystkie artykuły wchodzące w jej skład. Dostawy realizowane będą od daty obowiązywania umowy tj. od 17.06.2016r. przez okres 4 miesięcy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wysokość wadium wynosi: dla I części zamówienia 500zł, dla II części zamówienia 1500zł, dla III części zamówienia 200zł.Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert w formach określonych w art. 45 Prawa Zamówień Publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O.O. Gdańsk 46 1010 1140 0068 6813 9120 0000 Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać nazwę przedmiotu zamówienia oraz numer konta, na które należy zwrócić wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wartość upustu liczonego od przecietnej ceny z notowań www.bronisze.com
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach