Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Czysta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 316 22 86, , fax. 0-71 316 22 93
 • Data zamieszczenia: 2019-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
  Czysta 7
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 316 22 86, , fax. 0-71 316 22 93
  REGON: 93002106540000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkimsobotka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W celu potwierdzenia, że oferowane w/w dostawy materiałów odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego wyroby przedstawione w ofercie winny być: 1. Dostawa piasku w celu realizacji inwestycji. Zakup i dostawa piasku kopanego o granulacji 0-2 mm inwestycja Zgodny z normą PN EN 13242: 2010 2. Dostawa kruszywa w celu realizacji inwestycji a. Mieszanka granitowa: a) Mieszanka granitowa o granulacji 0-10 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 b) Mieszanka granitowa o granulacji 0-31,5 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Zawartość pyłu f 7 Uziarnienie kruszywa GA 85 c) Mieszanka granitowa o granulacji 0-63 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Zawartość pyłu f 7 Uziarnienie kruszywa GA 85 d) Tłuczeń granitowy o granulacji 31,5-63 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 e) Kliniec granitowy o granulacji 8-31 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 b. Żwir płukany: a. Żwir płukany o granulacji 8-16 zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Uziarnienie Gc 85/15 Nasiąkliwość WA242 Mrozoodporność F1 b. Żwir płukany o granulacji 16-32 zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Uziarnienie Gc 85/15 Nasiąkliwość WA242 Mrozoodporność F1 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały deklaracje właściwości użytkowych. Dostawa w/w materiałów do siedziby zakładu ul. Czysta 7 lub na teren budowy w obrębie Gminy Sobótka. Szczegółowy wykaz ilościowy zgodnie z załącznikiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,- PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 09.12.2019 do godz. godz. 0930 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 92 95741015 2003 0200 0347 0102, 6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 us. 1 pkt 7b, 7) za datę wniesienie wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego, w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe na zadanie: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2020 rok z podziałem na części:Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. VIII ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Głównej Księgowej przed terminem składania ofert (pok. nr 4), a kserokopię z adnotacją i podpisem Głównej Księgowej o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć, jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Głównej Księgowej a jego ksero z adnotacją i podpisem Głównej Księgowej o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 8) Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. 9) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak określenia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach