Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z planem zagospodarowania terenu przy Al. Niepodległości w Słubicach - budowa pl. zabaw dla osób niepełnosprawnych

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z planem zagospodarowania terenu przy Al. Niepodległości w Słubicach - budowa pl. zabaw dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego terenu parkowo- rekreacyjnego przy ulicy Niepodległości (dz. nr ewid. 729/223 obręb 1 m. Słubice), który stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Projekt parku, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania powinien zakładać: 1) demontaż istniejącego placu zabaw w parku, 2) zaprojektowanie nowego placu zabaw dla dzieci młodszych wraz z ogrodzeniem oraz dla dzieci niepełnosprawnych, przy czym nawierzchnia stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi powinna byś zaprojektowana jako nawierzchnia syntetyczna z kolorowego EPDM, 3) wytyczenie pieszych ciągów komunikacyjnych z mineralno-żywicznych nawierzchni wodoprzepuszczalnych typu terra Way, 4) montaż elementów małej architektury, ławek i koszy parkowych, 5) wykonanie od podstaw oświetlenia parkowego, 6) skomunikowanie nowo powstałego parku ( na podstawie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy) z istniejącymi alejkami parkowymi tak, aby możliwe było płynne przemieszczanie się po terenie całego parku. Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. W załączeniu przekazuję jedynie przykładowy opis urządzeń (załącznik nr 9 do SIWZ). Projektant nie jest zobowiązany do uwzględnienia ich w opracowywanej dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach