Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn: Zadanie I Brzeźno nr 002807F o długości ok 1,5 km ul. Morwowa, Lubno nr 002840F i 002841F o długości ok 900 m Zadanie II ul. Owocowa, Baczyna nr 002851F o długości ok 700 m Podlesie - Smoliny nr 002813F o długości ok. 2 km

Urząd Gminy Lubiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 277 148 , fax. 957 277 136
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubiszyn
  Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 957 277 148, fax. 957 277 136
  REGON: 54682200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn: Zadanie I Brzeźno nr 002807F o długości ok 1,5 km ul. Morwowa, Lubno nr 002840F i 002841F o długości ok 900 m Zadanie II ul. Owocowa, Baczyna nr 002851F o długości ok 700 m Podlesie - Smoliny nr 002813F o długości ok. 2 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn Zadanie I Brzeźno nr 002807F o długości ok 1,5 km ul. Morwowa, Lubno nr 002840F 00 2841F o długości ok 900 m Zadanie II ul. Owocowa, Baczyna nr 002851F o długości ok 700 m Podlesie - Smoliny nr 002813F o długości ok. 2 km Szczegółowy zakres jaki zawiera przedmiot zamówienia: – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74232000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form z uwzględnieniem ust. 3) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia, c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu. 1.1. Uprawnienia – wypis z EDG, KRS i innych dostępnych rejestrów, potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach