Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW DO UŻYTKU MEDYCZNEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, J. Iwaszkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26, , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  J. Iwaszkiewicza 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, , fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW DO UŻYTKU MEDYCZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu jednorazowego użytku używanego przez personel medyczny. 2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zmówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy - aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności. 3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz. 4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 5.Załącznik nr 2A zawiera łącznie 40 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z 40 części. Wykonawcy mogą składać oferty na każdą z wybranych przez siebie części spośród 40 w niniejszym postępowaniu. Wszelkie zapisy znajdujące się Siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich częśc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z Załącznikiem nr 2A - Formularzem asortymentowo-cenowym w zakresie na który Wykonawca składa ofertę): 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 do Siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach