Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego – jednorazowego użytku niesterylnego oraz pomocy medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2017-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego – jednorazowego użytku niesterylnego oraz pomocy medycznych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych pomocy medycznych, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym); pogrupowanych w 28 części – Pakiety nazwane jak niżej: Część 1 - PAKIET 1- ELEKTRODY DZIECIĘCE Część 2 - PAKIET 1- ELEKTRODY DZIECIĘCE Część 3 - PAKIET 1- ELEKTRODY NOWORODKOWE Częśc 4 - PAKIET 1- PREPARATY DO USUWANIA RESZTEK KLEJU Z POWIERZCHNI CIAŁA Część 5 PAKIET 2- KIELISZKI NA LEKI Część 6 - PAKIET 3- OKULARY DO FOTOTERAPII DLA NIEMOWLĄT Część 7 - PAKIET 3- OKULARY DO FOTOTERAPII DLA DOROSŁYCH Część 8 -PAKIET 3- OKULARY DO LASEROTERAPII Część 9 -PAKIET 4 pozycja 1- PÓŁMASKI FILTRUJĄCE Część 29 -PAKIET 4 pozycja 2- CHUSTECZKI DO OSUSZANIA POWIERZCHNI MEDYCZNYCH Część 30 -PAKIET 4 pozycja 3 - GĄBKI Z 2% ROZTWOREM CHLORHEKSYDYNY Część 31 -PAKIET 4 pozycja 4 -GĄBKI Z 4% ROZTWOREM CHLORHEKSYDYNY Część 10 - PAKIET 5 - SPODENKI MEDYCZNE FLISELINOWE Część 11 - PAKIET 6 -TACE MEDYCZNE Część 12- PAKIET 6 -TACE MEDYCZNE Część 13 - PAKIET 6 -TACE NA KIELISZKI Część 14 - PAKIET 7- USTNIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO TESTERA TRZEŹWOŚCI (MODEL BLOW IN T 22112) Część 15 - PAKIET 8 - CĄŻKI DO OBCINANIA PAZNOKCI Część 16 - PAKIET 9 - POKROWCE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA NADAJNIKI TELEMETRYCZNE (MARKI PHILIPS) STANOWIĄCE WŁASNOSC ZAMAWIAJACEGO Część 17 - PAKIET 10 - PASY UNIERUCHAMIAJĄCE Część 18 - PAKIET 11 - PRZENOŚNIKI TAŚMOWE Część 19 - PAKIET 12 - ŁATWOŚLIZGI Część 20 - PAKIET 13 - PRZENOŚNIKI TAŚMOWO-ROLKOWE Część 21 - PAKIET 14 - RESUSCYTATORY RĘCZNE (WORKI AMBU) DLA DZIECI Część 22 - PAKIET 15 - RESUSCYTATORY RĘCZNE (WORKI AMBU) DLA DOROSŁYCH Część 23- PAKIET 16 - STOJAKI NA POMPY Część 24- PAKIET 17 - STOJAKI NA KROPLÓWKI Część 25- PAKIET 18 - KOŁDRY GRZEWCZE KOMPATYBILNE Z APARATEM DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA BAIR HUGGER MODEL 775 STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO Część 26 - PAKIET 19 - STETOSKOPY INTERNISTYCZNE Część 27 - PAKIET 19 - STETOSKOPY NIEMOWLĘCE Część 28- PAKIET 20 - WÓZKI INWALIDZKIE 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje Pakietów: 1, 3, 6, 19 i Pakietu 4 oraz na pozostałe Pakiety w zakresie obejmującym cały asortyment w nich opisany. Każdą z części, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu:31. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp – w zakresie Pakietu 1 pozycja 4, Pakietu 6, Pakietu 7, Pakietu 9, Pakietu 12 oraz Pakietu 18 Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia; 5. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz. 6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy - aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności (jeżeli dotyczy); ponadto Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem znajdującym się w załączniku 2A do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach