Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WÓZKÓW INWALIDZKICH ORAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2016-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WÓZKÓW INWALIDZKICH ORAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2 Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wózków inwalidzkich oraz różnego sprzętu rehabilitacyjnego w tym taśmy rehabilitacyjne, tablice do ćwiczeń, leżanki zabiegowe, stoły rehabilitacyjne itp. - pogrupowanych w dwa Pakiety, szczegółowo opisanych w Załączniku 3A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym) 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w siwz Część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 2 tj. Pakiet 1 i 2. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 1.4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz. 1.5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zmówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy - aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności; nadto Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem znajdującym się w załączniku 3A do siwz (nie dotyczy parametrów opcjonalnych, punktowanych) 1.6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięczny okres gwarancji i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia – dotyczy Pakietów 1, 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach