Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG Narewka (sprawa nr 5/ZP/WTiZ/15)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema 100
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171 , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100 100
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, fax. 85 71 45 715
  REGON: 05044003600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG Narewka (sprawa nr 5/ZP/WTiZ/15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia są dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych zamawiającego w ilościach: - benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż 95 spełniająca w pełnym zakresie wymagania PN - EN 228:2013 w ilości do 2 000 litrów, - olej napędowy spełniający w pełnym zakresie wymagania PN - EN 590:2013/AC:2014-04 w ilości do 10 000 litrów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskich Norm przenoszących normy europejskie na zasadach określonych w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Stacja paliw, w której zaopatrywany będzie służbowy sprzęt techniczny Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej powinna być czynna przynajmniej 10 godzin na dobę co najmniej 6 dni w tygodniu i znajdować się w miejscowości, w której mieści się siedziba granicznej jednostki organizacyjnej POSG (Placówka SG Narewka ul. Nowa 12A 17-220 Narewka).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: koszt dojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podlaski.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach