Przetargi.pl
organizacja wyżywienia dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-210 Szepietowo,
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2758946 , fax. 086 2758951
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  18-210 Szepietowo, woj. podlaskie
  tel. 086 2758946, fax. 086 2758951
  REGON: 45069512000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  organizacja wyżywienia dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę następujących posiłków; śniadanie 2478 szt. serwis kawowy 2478 szt. obiad 2478 szt. kolacja 1655 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.odr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach