Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza przetarg

  • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b
  • Województwo: pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 055 6465000 , fax. 055 6465002
  • Data zamieszczenia: 2012-11-23
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
    ul. Kościuszki 29b 29b
    82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
    tel. 055 6465000, fax. 055 6465002
    REGON: 17081802000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatkwidzynski.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest: - sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych w miarę potrzeb Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, - odbiór z siedziby Zamawiającego zużytych tablic rejestracyjnych oraz ich utylizacja, bez dodatkowego wynagrodzenia, - wielkość zamówienia: 1. Samochodowe zwyczajne jedno i dwurzędowe, w tym wtórniki tablic- sztuka- 8600. 2. Na przyczepy jedno i dwurzędowe, w tym wtórniki tablic- sztuka-400. 3. Ciągnikowe i motocyklowe, w tym wtórniki tablic-sztuka- 400. 4. Motorowerowe, w tym wtórniki tablic- sztuka-500. 5. Samochodowe indywidualne jedno i dwurzędowe, w tym wtórniki tablic- sztuka-10. Tablice rejestracyjne powinny odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2007, Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301950002
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe. 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych, 00100). Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w PBS w Kwidzynie 38-8300-0009-0013-5294-2000-0050 z adnotacją: Wadium w postępowaniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 03.12.2012 r. do godziny 12.00. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy złożyć w formie oryginału i kopii ( przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie. 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 3) termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować co najmniej termin związania z ofertą, 4) wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest zamawiający z podaniem jego siedziby, 5) oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest wykonawca z podaniem jego siedziby, 6) dokładne przytoczenie nazwy przedmiotu niniejszego postępowania nadane przez Zamawiającego, 7) klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 7. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinny zawierać elementy określone w pkt j/w. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 9. Wykonawca ponownie wniesie wadium na zasadach wyrażonych w art. 46 ustawy pzp. Zwrot wadium przetargowego 1 Zamawiający zwróci wadium w myśl art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U. z 2010r, nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a -(Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie). 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1- art. 46 ustawy pzp- (Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a- art. 46 ustawy pzp), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Sytuacje skutkujące utratę wadium przez wykonawcę 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; (jeżeli wniesienia żądano); 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkwidzynski.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach