Przetargi.pl
Dostawa tablic szkolnych i akademickich dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: część I: tablice szkolne, część II: tablice akademickie

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2013-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tablic szkolnych i akademickich dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: część I: tablice szkolne, część II: tablice akademickie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa tablic szkolnych i akademickich dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego zwanych w dalszej części tablicami. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30195000-2, 30195910-4, 30195500-7, 30195900-1; 3. Szczegółowy opis tablic stanowią załączniki nr 2 do cz. I i II SIWZ. 4. Zamówienie dotyczy dostawy tablic fabrycznie nowych. 5. Wykonawca zapewni dostawę i montaż tablic w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach, w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 6. Wykonawca przy wycenie oferty winien wziąć pod uwagę poniższe obowiązki, okoliczności, koszty i ryzyka: a) wielkość zamówienia i różnorodność tablic; b) brak swobody przesuwania terminów realizacji podanych przez Zamawiającego w SIWZ. Wyjątek stanowią uzasadnione przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem XVI niniejszej SIWZ; c) koszty transportu, rozładunku i montażu w pomieszczeniach; d) po zakończeniu montażu tablic pozostawienie pomieszczeń w należytym porządku; 7. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 8. Zamawiający dopuszcza dostawę częściową. Płatność za dostawy częściowe będzie realizowana sukcesywnie po pozytywnym odbiorze ilościowym i jakościowym, podpisaniu protokołu odbioru częściowej dostawy i doręczeniu prawidłowo wypełnionej faktury. 9. Gwarancja na tablice: nie krótsza niż 12 miesiący.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301950002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach