Przetargi.pl
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w okresie: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Urząd Kontroli Skarbowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-362 Gdańsk, ul. Chłopska 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5533664 , fax. 058 5533895
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Chłopska 3 3
  80-362 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5533664, fax. 058 5533895
  REGON: 19002759500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w okresie: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.1159 z późn. zm.),zwrotu przesyłek niedoręczonych. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV:64110000-0 - usługi pocztowe. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi a) przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe: zwykłe ekonomiczne - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym, zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym, polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym, polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym, polecone ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym, polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym, b) przez paczki pocztowe, rozumie się paczki: zwykłe ekonomiczne - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii, c) odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, d) wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: Ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U 2005r., Nr 8,poz.60 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks postępowania karnego (Dz.U.1997 Nr 89 poz.555 z późn. zm),ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych - w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004, Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), które powinni spełnić Wykonawcy, Polskiej Normy PN-T-85004 - koperty listowe i kartki pocztowe, Polskiej Normy PN-T-85003- koperty listowe do automatycznego opracowania, Polskiej Normy PN-IS0269- koperty listowe i kartki pocztowe, Aktów wewnętrznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie art. 24 ustawy Prawo Pocztowe, e) Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.), f) Wykonawca jest zobligowany do żądania od odbiorców prawidłowego wypełniania zwrotek ( czytelne podpisy, pieczęcie firm), g) przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym, h) nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego, i) dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego( Gdańsk/Słupsk), przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 z 2004 r., poz. 34) dla przesyłek listowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii, j) w przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu pozostawienia pierwszego awizo; w tym terminie przesyłka jest awizowana powtórnie, a po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata (zgodnie z przepisami Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego), k) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się jednostka Zamawiającego(Gdańsk/Słupsk) oraz informuje że wskazanym jest, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej. l) uiszczanie opłat od przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie opłaty kredytowanej. Zamawiający będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, m) do przesyłek używane będą koperty oraz potwierdzenia odbioru Zamawiającego. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym, n) wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych muszą być zapewnione przez Wykonawcę, o) Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy, p) rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od wystawienia Zamawiającemu faktury VAT. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy, q) przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu cenowym, r) w przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego, s) podane w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą ilości poszczególnych przesyłek są ilościami szacunkowymi, t) cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z czterema wyjątkami: w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym, ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu, Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy. u) nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. w) od Wykonawcy wymaga się, aby usługa doręczania przesyłek świadczona była do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w kraju i zagranicą 4.Zamawiający wymaga dostarczenia przesyłek pocztowych codziennie w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 7:30 - 9:00 do Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3 oraz w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42 w godzinach od 7:30 - 9:00.Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 3 oraz w Słupsku ul. Poznańska 42 codziennie w dni robocze (poniedziałek - piątek) o godz.14:00. 5 . Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach, sporządzania w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek nierejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą, sporządzania w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo-wartościowych nadanych przesyłek rejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek operatora na terenie kraju
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach