Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg, placów oraz ulic na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2012-2013

Gmina Somonino ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, ul. Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6841121 , fax. 058 6841144
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somonino
  ul. Ceynowy
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. 058 6841121, fax. 058 6841144
  REGON: 00054507600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg, placów oraz ulic na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2012-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usług obejmuje: 1. Odśnieżanie na terenie sołectwa Borcz . Długość ok. 25 km. 2. Odśnieżanie na terenie sołectwa Hopowo i części Kamela w kierunku drogi powiatowej strona lewa. Długość ok. 20 km. 3. Odśnieżanie części sołectwa Sławki, Rąty, Rybaki wyżej dworca PKP. Długość ok. 25km. 4. Odśnieżanie sołectwa Wyczechowo i Hopowo. Długość ok. 30 km. 5. Odśnieżanie i posypywanie trasy autobusowej na odcinku ok. 40 km przy jednorazowym przejeździe (Somonino- Wyczechowo- Sarni Dwór -gimnazjum - Sławki - Rąty- Goręczyno- Ostrzyce - Ramleje- Dąbrowa- Somonino) -odśnieżanie -posypywanie piaskiem (materiał własny) -posypywanie solanką 20% w przypadku konieczności (materiał własny) -odśnieżanie z jednoczesnym posypywaniem * piaskiem (materiał własny) *solanką 20% (materiał własny) 6. Posypywanie piaskiem a w przypadku konieczności solanką na trasie autobusowej Piotrowo do drogi krajowej Nr 20, Starkowa Huta, Kaplica, Połęczyno, Kamela z użyciem materiałów własnych. Długość trasy ok. 15km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na podstawie art. 45, ust.2 ustawy pzp nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.somonino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach