Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa ENERGII ELEKTRYCZNEJ do budynków Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego oddziałów

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3018611 , fax. 058 3018453
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
  ul. Ołowianka 9-13 9-13
  80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3018611, fax. 058 3018453
  REGON: 00063507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa ENERGII ELEKTRYCZNEJ do budynków Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego oddziałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego oddziałów: 1) Centralne Muzeum Morskie - Spichlerze ul. Ołowianka 9 -13 Gdańsk 2) Oddział - Żuraw, ul. Szeroka 67-68 Gdańsk 3) Oddział - Ośrodek Kultury Morskiej - ul. Tokarska 21/25 Gdańsk, 4) Pracownia Konserwatorska - Brama Żuławska, ul. Długie Ogrody Gdańsk, 5) Oddział - Muzeum Rybołówstwa w Helu, ul. Bulwar Nadmorski 2, 6) Oddział - Muzeum Wisły ul. 30 Stycznia 4, Tczew, 7) Oddział - Muzeum Zalewu Wiślanego ul. Rybacka 64 Kąty Rybackie, 8) Oddział Statek Muzeum Sołdek, Gdańsk, 9) Oddział Statek Muzeum Dar Pomorza, Gdynia, 10) Promówka - Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091300005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach