Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony 14/PN/U/PL/2019 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 578 92 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
  ul. Wojska Polskiego 27
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 578 92 22
  REGON: 30456200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony 14/PN/U/PL/2019 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji umowy Zamawiający powierza Wykonawcy następujące czynności, związane z obsługą informatyczną polegającą w szczególności na: a) Ścisłej współpracy z Sekcją Informatyczną Szpitala b) Realizowanie zdań szkoleniowych i informacyjnych oraz inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony informacji przetwarzanych elektronicznie; c) Instalacja i konfiguracja urządzeń (w tym podłączenie urządzeń do sieci lokalnej, instalacja urządzeń na komputerach użytkowników); d) Udział w przygotowywaniu opisu, specyfikacji i wzoru umów zawieranych w zakresie: • zakupu urządzeń i sprzętu informatycznego oraz elektronicznego, a także oprogramowania informatycznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; • wdrażania programów; • konserwacji urządzeń i sprzętu informatycznego; e) Dbałość o sprawne i prawidłowe działanie sprzętu informatycznego oraz innych urządzeń, w tym zgłaszanie potrzeb w tym zakresie; f) Instalacja i konfiguracja urządzeń i programów (w tym podłączanie urządzeń do sieci lokalnej, instalacja urządzeń na komputerach użytkowników); g) Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerów na terenie szpitala; h) Rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym na terenie szpitala; i) Rozwiązywanie problemów z siecią i problemami łączenia z bazą danych; j) Szkolenie personelu w zakresie nowego oprogramowania; k) Archiwizacja baz danych. l) Zarządzanie stronami internetowymi w oparciu o oprogramowanie WordPress, Css, Cms,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie z Załącznikiem nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ. W dniu podpisania umowy: 1) Zostanie zawarta umowa powierzenia danych, której wzór stanowi Załącznik B do SIWZ. 2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej zasady ich współpracy, zawierającą co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego realizację przedmiotu zamówienia, b) wskazanie zakresu działania poszczególnych wykonawców w ramach umowy o współpracy, c) czas obowiązywania umowy o współpracy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz czas trwania rękojmi. d) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach