Przetargi.pl
OPIEKA INFORMATYCZNA NAD OPROGRAMOWANIEM BANK KRWI DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-482 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4243600, 4243604 , fax. 91 4221 898
 • Data zamieszczenia: 2021-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  Aleja Wojska Polskiego 80/82
  70-482 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4243600, 4243604, fax. 91 4221 898
  REGON: 29246800000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPIEKA INFORMATYCZNA NAD OPROGRAMOWANIEM BANK KRWI DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opiekainformatyczna W ramach opieki informatycznej nad Oprogramowaniem BANK KRWI dlaRegionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wykonywania usług serwisu, polegających na: - usuwaniu Nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania BANK KRWI, - usuwaniu niespójności danych przetwarzanych przez Oprogramowanie BANK KRWI i gromadzonych w Bazie danych zarządzanej przez Oprogramowania narzędziowe, będących wynikiem Nieprawidłowego działania Oprogramowania BANK KRWI, - wskazywaniu Rozwiązań zastępczych w użytkowaniu Oprogramowania BANK KRWI na czas usuwania Nieprawidłowości w działaniu oprogramowania BANK KRWI. 2) wykonywaniu usług konsultacji przy utrzymywaniu eksploatacji Oprogramowania BANK KRWI polegających na współdziałanie z KLIENTEM w pracach związanych z analizą problemów merytorycznych, technicznych i organizacyjnych, które dotyczą użytkowanego Oprogramowania BANK KRWI oraz wskazywanie rozwiązań niezbędnych dla obsługi tych problemów 3) wykonywaniu usług rozwoju Oprogramowania BANK KRWI polegających na: - informowaniu KLIENTA o Nowych wydaniach, Nowych wersjach i Modyfikacjach oprogramowania BANK KRWI; - dostarczaniu powstałych Nowych wydań oraz Nowych wersji Oprogramowania BANK KRWI wraz z aktualną dokumentacją użytkową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach