Przetargi.pl
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD-II

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-482 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4243600, 4243604 , fax. 91 4221 898
 • Data zamieszczenia: 2021-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
  Aleja Wojska Polskiego 80/82
  70-482 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4243600, 4243604, fax. 91 4221 898
  REGON: 29246800000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD-II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 powinien spełniać następujące wymagania: 1) pakowane w kasecie zbiorczej, 2) nożyki będą wykorzystywane w zgrzewarkach typu: TSCD-II i są z nimi kompatybilne; 3) posiada certyfikat dopuszczający poszczególne serie nożyków do stosowania; 4) posiada instrukcję w języku polskim; 5) termin ważności co najmniej 12 m-cy licząc od daty dostawy; 6) dokumentacja: Oświadczenie wytwórcy o klasyfikacji wyrobu. 2. Gwarancja: Wykonawca udzieli co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty dostawy danej partii towaru do siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach