Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo

Gmina Postomino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 810 85 93 , fax. 0-59 810 85 84
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Postomino
  Postomino 30
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 810 85 93, fax. 0-59 810 85 84
  REGON: 77097989000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec – Rusinowo, które obejmuje: 1) Zadanie I Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową chodnika, zejść na plażę na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo. 2) Zadanie II Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo. 3) Zadanie III Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo Na realizację zadania I - Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. 3.2. Zakres robót obejmuje wykonanie: Zadanie I 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo łącznej długości ca 1872 m częściowo o nawierzchni betonowej i nawierzchni bitumicznej o szerokości ok 6 m. Na odcinku km 0+000,00 do 0+212 po stronie prawej wykonany jest chodnik z kostki brukowej betonowej który należy rozebrać i wykonać nowy z dostosowaniem do nowych rzędnych projektowanej drogi. Kostkę brukową wraz z krawężnikami należy ułożyć na paletach i przekazać zamawiającemu we wskazane miejsce w odległości ca. 3 km. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną sfrezować (pozyskany destrukt przekazać Zamawiającemu w miejsce wskazane) natomiast nawierzchnię z płyt betonowych w całości poddać rozkruszeniu np. rubblizing, a następnie powstałą nawierzchnię zagęścić zgodnie z STWiOR. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach (warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 i warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70). W ramach zadania należy wykonać dwie tablice informacyjne o wymiarach 90x70cm na podłożu z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm oznakowane zgodnie z wytycznymi Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące tablic. Na tablicy powinny znajdować się informacje dotyczące: nazwy Funduszu, nazwy zadania objętego dofinansowaniem, kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu. 2) Zakres robót drogowych obejmuje: a) rozbiórkę istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej, b) usunięcie drzew wraz z karpinami, c) sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, d) rozkruszenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, e) wykonanie warstw konstrukcyjnych w miejscu poszerzeń i zjazdów, f) wykonanie nawierzchni jezdni, poszerzeń i zjazdów z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 i warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70), g) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 i 6 cm koloru szarego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, h) w miejscach kolizyjnych zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę światłowodową i teletechniczną rurami dwudzielnymi oraz przebudować zespół zasobników na studnię telekomunikacyjną SKR-2 zgodnie z dok. projektową i załącznikiem do narady koordynacyjnej, i) Odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanych wpustów deszczowych na odcinku istniejącego chodnika przeznaczonego do przebudowy oraz powierzchniowo na teren przyległy na pozostałym odcinku drogi j) Humusowanie i obsianie trawą terenów zieleni, k) Po zakończeniu prac należy wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome na podstawie dok. projektowej - stałej organizacji ruchu. W przypadku wykonania robót metodą rubblizing’u za pomocą wielogłowicowego łamacza do nawierzchni należy uzyskać parametry rozkruszenia płyt zgodnie z STWiOR. Jednocześnie na podstawie STWiOR „Inżynier może zalecić lub zaakceptować większe wymiary ziaren”. Natomiast w przypadku rozbiórki płyt i poddaniu ich rozkruszeniu na kruszarce należy uzyskać mieszankę niezwiązaną kruszyw do warstw podbudowy zasadniczej o wym. 0/31,5 mm - zgodnie z tablicą 6 WT-4 2010. Mając powyższe na uwadze Wykonawca poddając płyty betonowe rozkruszeniu zobowiązany jest przed wbudowaniem uzyskanej mieszanki dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu dokumenty opracowane przez niezależne laboratorium drogowe potwierdzające krzywą uziarnienia dla uzyskanego kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z tablicą 6 WT-4 2010. Zamawiający dopuszcza rozkruszenie istniejącej betonowej nawierzchni drogowej poprzez rozbiórkę płyt betonowych, rozkruszenie ich w kruszarce, a następnie ponowne wbudowanie uzyskanego materiału jako warstwy podbudowy. Ziemię pochodzącą z wykopów należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3-5 km. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Zadanie II Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo” Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę oświetlenia drogowego na odcinku projektowanej przebudowy drogi. Istniejące oświetlenie drogowe na ul. Bałtyckiej w Jarosławcu - 5 kpl. należy zdemontować i przekazać do Energa Oświetlenie - zgodnie z warunkami technicznymi. Projektowane oświetlenie drogowe należy włączyć do istniejących punktów świetlnych zlokalizowanych na ul. Leśnej w Jarosławcu i Letniskowej w Rusinowie. Projektowaną linię kablową wykonać z przewodem YAKXs 4x35 mm2 wraz z bednarką ocynkowaną 25x4mm. W ramach zadania należy wykonać 57 kpl. punktów świetlnych - słup stalowy ocynkowany wraz z wysięgnikiem o długości 1,5 m zamontowany na prefabrykowanym fundamencie betonowym i źródłem światła typu LED min. 72W zawieszonym na wysokości 10 m. Dodatkowo należy wykonać 1 kpl. punkt świetlny stanowiący doświetlenie przejścia dla pieszych na słupie stalowym ocynkowanym z wysięgnikiem o długości 0,5 m ze źródłem światła typu LED o mocy min.48W zawieszonym na wys. 7m. Wszystkie oprawy drogowe LED powinny mieć możliwość zmiany strumienia świetlnego w czasie (profil czasowy), realizowany za pomocą dedykowanego programowalnego zasilacza umożliwiającego ustawienie poziomów natężenia oświetlenia w trakcie cyklu świecenia oprawy tj. - od momentu włączenia opraw do 22:00 - 100%, - od 22:00 do 24:00 – 70%, - od 24:00 do 04:00 – 50%, - od 04:00 do wyłączenia oprawy nad ranem 100% Zadanie III W ramach zadania należy wykonać budowę części (odcinka) sieci wodociągowej z niezbędną infrastrukturą i montażem hydrantu podziemnego w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” z rur ciśnieniowych HDPE-100 SDR 17 PN Ø125x7,4 mm na odcinku ca. 968 m. (w załączeniu mapa poglądowa z zakresem robót do wykonania). Odcinek wodociągu na końcu zabezpieczyć kołnierzem ślepym. 3.3. Dla zadania I, II i III Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Miejsce wywozu nadmiaru gruntu (urobku) Zamawiający wskaże przy przekazaniu placu budowy w odległości do 5 km od placu budowy. 3.4. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym: Zadanie I i II a) Projekt budowlano - wykonawczy „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową chodnika, zejść na plażę i oświetlenia na odcinku od skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Leśną w obrębie Jarosławiec do skrzyżowania z ul. Letniskową obręb Rusinowo”, b) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – br. drogowa, elektryczna, c) Projekt stałej organizacja ruchu, d) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego, e) SIWZ, f) Przedmiary robót – br. drogowa, elektryczna - stanowiące elementy pomocnicze przy określaniu ceny. Zadanie III a) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec, gm. Postomino Teczka nr 1 (opinie, uzgodnienia, załączniki), b) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec, GM. Postomino Teczka nr 2/1 – Etap I, c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec, GM. Postomino, d) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego, e) SIWZ, f) Przedmiary robót - stanowiące elementy pomocnicze przy określaniu ceny. 3.5. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia. 3.6. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia podbudowy dróg, zjazdów, próby szczelności, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do przebudowywanych dróg i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT. 3.7. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych. Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 3.8. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez właściwy organ, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanego zadania oraz programu zapewnienia jakości, opinii technologicznej zawierający szkic tyczenia, geodezję powykonawczą oraz wyniki badań: podłoża i nawierzchni w tym pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizyko-chemicznych warstw bitumicznych, zagęszczenia, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw. 3.9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 3.10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych. 3.11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych wraz z kalkulacją cen jednostkowych oraz zestawienia rzeczowo-finansowego, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3.12. Kod CPV: 45233162-2 roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu pracy, co najmniej dwóch osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu prac fizycznych budowlanych lub obsłudze sprzętu budowlanego. 3.14.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.14. 3.14.2. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowych osób. 3.14.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 3.14. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.14.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 3.15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 3.14. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności. 3.16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych. 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 14.3.1. pieniądzu, 14.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 14.3.3. gwarancjach bankowych, 14.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 14.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 14.4. Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 14.5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 14.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu – należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą). 14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 14.12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie składania ofert: 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - jeżeli dotyczy, 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 7) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. – jeżeli dotyczy. 5.2. Załącznik do SIWZ składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: Oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach