Przetargi.pl
BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ POŁCZYN ZDRÓJ – BARWICE – GRZMIĄCA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BARWICE

GMINA BARWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943736309 , fax. 943736349
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BARWICE
  ul. Zwycięzców 22
  78-460 Barwice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943736309, fax. 943736349
  REGON: 330920417
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ POŁCZYN ZDRÓJ – BARWICE – GRZMIĄCA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BARWICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój- Barwice- Grzmiąca, w granicach administracyjnych gminy Barwice.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:1) Projekt budowlany- droga rowerowa- załącznik nr 1 do SWZ,2) Projekt budowlany- chodnik- załącznik nr 2 do SWZ,3) Projekt budowlany branży elektroenergetycznej- załącznik nr 3 do SWZ,4) Przedmiar robót - załącznik nr 4 do SWZ, 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- załącznik nr 5 do SWZ.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku, jeżeli w opisywanym przedmiocie zamówienia stosuje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.W przypadku, jeżeli SWZ lub jej załączniki wskazują znaki towarowe, nazwy producentów, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych rozwiązań niż wskazane za pomocą znaków towarowych itd., pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SWZ. Zastosowanie parametrów lepszych od wskazanych jest dopuszczalne. Wykonawca, który zastosował rozwiązania równoważne lub lepsze, ma obowiązek wskazać je w swojej ofercie i wykazać równoważność lub wyższość w stosunku do rozwiązań opisanych w SWZ. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy. Koszty związane z wykazaniem równoważności ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach