Przetargi.pl
Przetarg

Powiat Słupecki ogłasza przetarg

 • Adres: 62400 Słupca, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2758600, 2758624 , fax. 632 758 669
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słupecki
  ul. Poznańska 20
  62400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2758600, 2758624, fax. 632 758 669
  REGON: 31106099000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest w szczególności materiały izolacyjne zawierające azbest, materiały budowlane zawierające azbest oraz inne odpady zawierające azbest powstałe m.in. przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych, elementów budowlanych, ścianek działowych (np. w piwnicach) lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego, objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby, na które przyznano wnioskodawcom dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz wszystkich gmin Powiatu Słupeckiego. Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które są rozdrobnione. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu; 90512000-9 – Usługi transportu odpadów; 45262660-5 – Usuwanie azbestu. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Części 1 zamówienia: Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego. W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z: - demontażem szacunkowej ilości 180 000 kg wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie (transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko). Części 2 zamówienia: Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie. W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z: - odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg zdeponowanych wyrobów zawierających azbest odebranych od ich posiadaczy (transport odebranych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko). 4. Zamawiający w przedmiocie zamówienia również wymaga od Wykonawcy: w zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia – określenia o jakim europejskim standardzie emisji spalin (klasie spalin) wykorzysta środki transportu do realizacji zamówienia. 5. Ponadto, Wykonawca w ramach ceny ofertowej w zakresie części 1 i części 2 zamówienia winien m.in. zapewnić również: 1) organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców określającą ilość materiału do unieszkodliwienia, 2) organizację i zabezpieczenie placu robót, 3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie według wniosków wpływających od osób zainteresowanych, do wysokości określonej sumą dotacji przeznaczonej dla obszaru danej gminy. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu umowy do wykonania prac związanych tylko z demontażem wraz z transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest lub tylko z odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie bez wykonania demontażu. 9. W przypadku braku wniosków na realizację na którąkolwiek część przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy dot. tej części zamówienia, na którą nie wpłynęły wnioski. Z tytułu tego odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 10. Zamawiający podkreśla, iż określone ilości przedmiotu zamówienia w danych częściach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. W związku z tym Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w szacowanych ilościach przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje również odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy w ilościach szacunkowych. 11. Obszar realizacji zamówienia – nieruchomości leżące na terenie 8 gmin Powiatu Słupeckiego. 12. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 13. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (wraz z podaniem nazwy firmy), której wykonanie powierzy podwykonawcom. 15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy” Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu tzn. w zakresie części 1: usług demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko oraz w zakresie części 2: usług zapakowania, transportu i przekazania na składowisko były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 16. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) ustala się, co następuje: 1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ, 2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 15 SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w rozdziale II ust. 15 SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, c) brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3) brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach