Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 272 59 39
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 59 39
  REGON: 473073308
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest:Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanierecept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego wramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego UniwersytetuMedycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowystanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Cel stażu: Wyposażenie pielęgniarki/położnej w umiejętności samodzielnego ordynowania lub kontynuacji zleceniawybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczeniażywieniowego, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia.Placówka ochrony zdrowia musi mieścić się na terenie miasta Łodzi.Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest:Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanierecept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego wramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego UniwersytetuMedycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowystanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Cel stażu: Wyposażenie pielęgniarki/położnej w umiejętności samodzielnego ordynowania lub kontynuacji zleceniawybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczeniażywieniowego, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia.Placówka ochrony zdrowia musi mieścić się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest:Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanierecept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego wramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego UniwersytetuMedycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowystanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Cel stażu: Wyposażenie pielęgniarki/położnej w umiejętności samodzielnego ordynowania lub kontynuacji zleceniawybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczeniażywieniowego, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia.Placówka ochrony zdrowia musi mieścić się na terenie Zgierza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach