Przetargi.pl
Budowa zaplecza zadaszonego boiska piłkarskiego

GMINA ANDRESPOL ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ANDRESPOL
  ul. Rokicińska 126
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  REGON: 472057744
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zaplecza zadaszonego boiska piłkarskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zaplecza zadaszonego boiska piłkarskiego tj. budynku szatniowo – sanitarnego wraz z magazynem powłoki pneumatycznej i niezbędną infrastrukturą techniczną.2. Budynek w technologii tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony. Stropodach płaski obwiedziony dookoła attyką. Od strony zachodniej, wychodzącej na istniejące boisko sportowe, zaplanowano wejścia do ośmiu zespołów szatniowych, pokoju sędziów oraz cztery bramy do magazynu powłoki pneumatycznej. W ścianie północnej zaprojektowano wejście do pomieszczenia technicznego. Od południa i wschodu ściany bezokienne i bez drzwi. Na elewacji zachodniej zaprojektowano dwa daszki osłaniające wejścia do poszczególnych zespołów szatniowych.3. Dane informacyjne o budynku (zestawienie powierzchni, kubatura)1) Pow. zabudowy: 549,50 m2 2) Kubatura: 2241,96 m3 3) Pow. użytkowa: 462,2 m2 4. Budynek będzie spełniał trzy podstawowe funkcje:1) Szatnie dla zawodników, wraz z zapleczem sanitarnym (natryski, umywalnie, WC)2) Pokój dla sędziów sportowych z zapleczem sanitarnym (łazienka z natryskiem i WC)3) Magazyn powłoki pneumatycznej boiska sportowego, która wymaga przechowywania w pomieszczeniu w sezonie, gdy nie jest używana4) Jedno pomieszczenie techniczne na urządzenia ogrzewania, przygotowania c.w.u. itp.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót składający się na przedmiot zamówienia określony został w:1) Suplemencie do opisu technicznego – Załącznik nr 11 do SWZ2) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 12 do SWZ3) Dokumentacjach projektowych - Załącznik nr 13 do SWZ4) Opini geotechnicznej – załącznik nr 14 do SWZ5) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej STWiORB) – Załącznik nr 15 do SWZ6) Przedmiarach robót – Załącznik nr 16 do SWZ6. Przedmiary robót załączone do SWZ są wtórne do dokumentacji projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą.7. Wykonawca ma obowiązek współpracować i udostępnić plac budowy Zamawiającemu oraz innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie promocji inwestycji, tj. wykonania niezbędnej dokumentacji fotograficznej i umieszczenia niezbędnych tablic informacyjnych.8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:1) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, a niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych;2) Przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu;3) Uzyskanie wszelkich stosownych decyzji, ekspertyz, badań oraz opinii wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonania;4) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót budowlanych, w szczególności z opłatą za pobór wody, energii elektrycznej i opłaty za pomiary geodezyjne;5) Prawidłową organizację i zabezpieczenie placu budowy;6) Uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace niewskazane wprost w SWZ, a konieczne do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną;7) Oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP, ppoż oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo;8) Wykonanie prac zgodnie z właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami wykorzystując całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót budowlanych.9. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien działać z poszanowaniem własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska i przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.10. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane zgodnie z prawem dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne co zaproponowane przez Zamawiającego.12. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.13. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.14. Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe/specyfikacje techniczne/opisy itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20 000 złotych.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 65 8781 0006 0000 0130 2000 0130.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa tego warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku, o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), każda.Uwagi:- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres robót budowlanych, niż wymagane dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa w opisie warunku.- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.b) warunek dotyczący zdolności zawodowejWarunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:b1) jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanejib.2) jedną osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,ib.3) jedną osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,Uwagi:- Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk przez je dną osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane- Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach