Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia w kompleksie budynków wraz z posesją Akademii Muzycznej w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-716 Łódź, Gdańska, 32
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  Gdańska, 32
  90-716 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275725
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia w kompleksie budynków wraz z posesją Akademii Muzycznej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia w kompleksie budynków wraz z posesją Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 32, budynku kordegardy przy ul. 1-go Maja 6, budynku przy al. 1-go Maja 4. Wszystkie budynki zlokalizowane są w Łodzi.2. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) zawiera załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu musi zostać wykazane przez co najmniej jednego z Wykonawców, odpowiedzialnego za realizację części zamówienia, której warunek dotyczy.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).Uwaga:Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli w dniu publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.3. Zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1225 z późn. zm.), każda o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto w skali roku. Usługi te musiały być świadczone w sposób ciągły, przez okres co najmniej jednego roku każda. W przypadku usług nadal realizowanych, do upływu terminu składania ofert, muszą one być wykonywane co najmniej przez jeden rok.Uwaga:• Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli w dniu publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.• Warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w lit. a) powyżej musi być spełniony samodzielnie przez:- Wykonawcę lub- podmiot trzeci, na którego zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej wykonanych usług polega Wykonawca lub- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez co najmniej jednego z tych Wykonawców Tym samym nie jest dopuszczalne łączne (sumowane) spełnienie wymaganego doświadczenia, o którym mowa w lit. a) powyżej przez kilka podmiotów nie będących w stanie samodzielnie wykazać spełniania określonego warunku.• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w lit. a) SWZ, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.b) dysponuje co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie pełnienia funkcji koordynatora, która nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu, posiada uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz 1995 z późn. zm.) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenia zawodowe na stanowisku w ramach którego nadzorowała i kontrolowała wykonywanie usług ochrony osób i mienia przez podlegających jej pracowników.Uwaga:Zamawiający zastrzega jednocześnie, że dopuszcza posłużenie się jedynie doświadczeniem osoby oddelegowanej do realizacji zamówienia zdobytym na stanowisku w ramach którego nadzorowała wykonywanie usług ochrony osób i mienia przez podlegających jej pracowników. Tym samym nie jest dopuszczalne wliczenie w okres wskazanego doświadczenia również okresu pracy w organach zapewnienia porządku publicznego, np. Policji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach