Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach projektu Promowanie świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską. BZP/BC/3/2013

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4809400 , fax. 91 4809575
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1/2 1/2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809400, fax. 91 4809575
  REGON: 00014512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach projektu Promowanie świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską. BZP/BC/3/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć praktycznych na morzu w ramach projektu Promowanie świadomości ekologicznej poprzez ekoturystykę żeglarską dla dwóch grup szkoleniowych: Qualified Crew- wykwalifikowanego członka załogi oraz i Inshore Skipper - sternik jachtowy. 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1a do SIWZ. 3. Szkolenia praktyczne na morzu Inshore Skipper i Qualified Crew będą odbywać się w grupach po 8 osób od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Szkolenia praktyczne na morzu odbywać się będą w następujący sposób: Qualified Crew - 6 grup po 8 osób x 10 godzin szkolenia. Kurs dla jednej grupy szkoleniowej będzie trwać 2 dni i obejmować 10 godzin szkolenia praktycznego. Inshore Skipper - 6 grup po 8 osób x 100 godzin. Kurs dla jednej grupy szkoleniowej będzie trwać 6 dni i obejmować 100 godzin szkolenia praktycznego. Łączna liczba godzin dla wszystkich szkoleń wynosi 660 godzin. Miejsce realizacji - Kołobrzeg oraz basen Morza Bałtyckiego. Ze względu na to, że projekt realizowany jest w Kołobrzegu, jak również na dużą liczbę godzin szkoleń uczestników, od kandydata na trenera szkoleń teoretycznych wymagana jest pełna dyspozycyjność. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ustalony na etapie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie trenera
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bzp.am.szczecin.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach