Przetargi.pl
Prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48 50 563 , fax. 091 48 57 603
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. Sikorskiego 3 3
  70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603
  REGON: 00543335300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników Projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest prowadzenie pośrednictwa pracy dla minimalnie 40 uczestników Projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1). 2. Kod CPV 80 40 0000 -8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 3. Wykonawca będzie świadczyć usługi pośrednictwa pracy w formie konsultacji indywidualnych dla minimum 40 uczestników/uczestniczek Projektu w wymiarze średnio 30 godzin miesięcznie. Maksymalna ilość godzin w okresie realizacji umowy nie przekroczy 300 godzin. Za jedną godzinę przyjmuje się 60 minut. 4. Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie ul. Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann), na podstawie ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. Usługa będzie realizowana w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1)opracowywanie miesięcznego harmonogramu planowanej realizacji usługi z zakresu pośrednictwa pracy, 2)gromadzenie i pozyskiwanie ofert pracy oraz ofert stażu dla uczestników/uczestniczek Projektu dopasowanych pod względem wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, możliwości uczestnika itp. (minimum 5 ofert dla każdego Uczestnika), 3) nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, 4) organizowanie spotkań/ rozmów rekrutacyjnych klientów z pracodawcami, 5) monitoring procesu podejmowania zatrudnienia przez uczestników projektu (w tym podjęcia zatrudnienia na podstawie cywilnoprawnych form zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy, 6) współpraca z doradcą zawodowym, koordynatorem projektu, pracownikiem socjalnym projektu oraz psychologiem w zakresie planowania i realizowania instrumentów aktywizacji zawodowej, 7) sporządzanie notatki konsultacyjnej z przebiegu każdego spotkania odbytego w ramach konsultacji, 8) bieżące informowanie Zamawiającego o problemach dot. Uczestnika/czki, rezygnacji itp. 9) sporządzenie miesięcznych raportów obrazujących proces świadczenia usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz skuteczność podjętych działań, sporządzenie raportu końcowego, 10) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją usługi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopr.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach