Przetargi.pl
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastruktura przy ul. Kołłątaja w Świnoujściu.

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3212780, 3212309 , fax. (091) 321 59 95
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świnoujścia
  ul. Wojska Polskiego 1/5 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3212780, 3212309, fax. (091) 321 59 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastruktura przy ul. Kołłątaja w Świnoujściu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym Gminy Miasta Świnoujście: Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Kołłątaja w Świnoujściu. Zamawiający powierza sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót w oparciu o umowne koszty ich realizacji oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie. Przedmiot zamówienia określają załączniki do SIWZ: -nr 2.1. Zakres zadań i czynności -nr 2.3. Wykaz elementów rozliczeniowych -nr 2.4. Dokumentacja techniczna -nr 2.5. Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.swinoujscie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach