Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadznie kursu kucharza wraz z zajęciami aktywizacyjnymi dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Szczecinku

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 3740833 , fax. 0-94 3729184
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Bohaterów Warszawy 42 42
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 3740833, fax. 0-94 3729184
  REGON: 00031994800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadznie kursu kucharza wraz z zajęciami aktywizacyjnymi dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakład Karny w Szczecinku ul. Bohaterów Warszawy 42a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi szkoleniowej: organizacja i przeprowadzenie kursu kucharza wraz z zajęciami aktywizacyjnymi Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie: w siedzibie Zamawiającego w biurze koordynatora działań projektowych w dni powszednie w godz. 8-14; pocztą (po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę osobiście, drogą pocztową lub faksem); na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kucharza wraz z zajęciami aktywizacyjnymi ilość osób w ramach jednego kursu/aktywizację -12 ilość kursów - 1, ilość zajęć aktywizacyjnych - 1; ilość godzin w ramach jednego kursu - 120 godzin, w tym 30 godz. lekcyjnych (45 min.) zajęć teoretycznych i 90 godz. zegarowych (60 min.) zajęć praktycznych; ilość godzin w ramach zajęć aktywizacyjnych - 15 godzin lekcyjnych (45 min.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 maja 2013 r. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24, spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 ORAZ Z 2012 R. POZ. 769) oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium: Cena brutto (kurs + aktywizacja) - waga - 60%. Doświadczenie wykonawcy - waga - 20% Kwota przeznaczona na materiały - 20 % Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Karny w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 42a sekretariat Zakładu Karnego w Szczecinku do dnia 03.04.2013 r. do godz. 12.30 Miejsce i termin otwarcia ofert: Zakład Karny w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Bohaterów Warszawy 42a pokój nr 11 w dniu 03.04.2013 r. o godz. 13.00 . Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest w dni powszednie w godz. 7.15 - 15.15 - mjr Zygmunt Karasiński- Kierownik Oddziału Penitencjarnego - mgr inż. Joanna Haber - Inspektor ds penitencjarnych Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy nie zostaną przyznane mu środki na sfinansowanie zamówienia pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Ogłoszenie zamieszczone na BZP w dniu dzisiejszym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadcznie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach