Przetargi.pl
Czarter żaglowca i organizacja szkolenia dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2016

Centrum Żeglarskie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-800 Szczecin, Ul. Przestrzenna 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 46 00 844; 46 00 845 , fax. 91 46 00 391
 • Data zamieszczenia: 2016-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Żeglarskie
  Ul. Przestrzenna 19 19
  70-800 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 46 00 844; 46 00 845, fax. 91 46 00 391
  REGON: 39229268600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzeglarskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czarter żaglowca i organizacja szkolenia dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest czarter żaglowca z przynajmniej jednym masztem urejonym. Żaglowiec spełnia wymogi i przepisy uprawniające do żeglugi po wodach morskich bez ograniczeń, a jego załoga stała posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na obsługę i prowadzenie żaglowca zawarte w Karcie Bezpieczeństwa jednostki. Jednostka wyposażona jest w pomocniczy napęd mechaniczny, umożliwiający poruszanie się jednostki w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i wiatrowych z prędkością marszową minimum 6 węzłów, z zasięgiem nie mniejszym niż 800 mil morskich. Jednostka jest wyposażona w indywidualne środki ratunkowe dla załogi, w liczbie odpowiadającej liczbie członków załogi stałej i zmiennej. Jednostka wyposażona jest w komplet aktualnych map i pomocy nawigacyjnych na obszar regat The Tall Ships Races 2016 . Jednostka wyposażona jest w łączność satelitarną i radiową, łączność wymaganą przez organizatora regat The Tall Ships Races 2016, oraz łączność ze służbami ratunkowymi, a także w inne urządzenia wymagane przez organizatora tych regat. Jednostka posiada autonomiczność żeglugi minimum 15 dni, zanurzenie maksimum 5,5 metra, długość kadłuba minimum 40 metrów i powierzchnię ożaglowania minimum 800 m2. 2) Armator zobowiązany jest do zrealizowania podczas wszystkich etapów zaplanowanego rejsu programu szkoleniowego z zakresu żeglarstwa, etykiety żeglarskiej i meteorologii, który uwzględnia wymagania Polskiego Związku Żeglarskiego dotyczące zdobywania i podnoszenia kwalifikacji żeglarskich. W ramach zamówienia Armator żaglowca zobowiązuje się do udziału żaglowca wraz z reprezentacją Szczecina w regatach The Tall Ships Races 2016 w okresie od 7 lipca 2016r. do 14 sierpnia 2016r. i do organizacji szkolenia żeglarskiego reprezentacji Szczecina na pokładzie żaglowca w trakcie regat. Reprezentacja Szczecina weźmie udział w regatach The Tall Ships Races 2016 organizowanych na trasie: Antwerpia (Belgia) - Lizbona (Portugalia) - Cadiz (Hiszpania) - A Coruna (Hiszpania). Zamawiający jest uprawniony do organizacji na pokładzie żaglowca imprez o charakterze promocyjnym. Rejsy z reprezentacją Szczecina w łącznym wymiarze 39 dni odbędą się w trzech etapach na trasach: a) I etap: na trasie: Antwerpia (Belgia) - Lizbona (Portugalia) w terminie od 7 lipca 2016r. do 24 lipca 2016r., b) II etap: na trasie: Lizbona (Portugalia) - Cadiz (Hiszpania) - Lizbona (Portugalia) w terminie od 24 lipca 2016r. do 3 sierpnia 2016r. , c) III etap: na trasie Lizbona (Portugalia) - A Coruna (Hiszpania) od 3 sierpnia 2016r. do 14 sierpnia 2016r. Armator zapewni reprezentacji Szczecina następujące ilości miejsc w rejsach edukacyjno - stażowych: a) I etap: na trasie: Antwerpia (Belgia) - Lizbona (Portugalia) 32 miejsca dla reprezentacji + 2 miejsca w kabinie armatorskiej, b) II etap: na trasie: Lizbona (Portugalia) - Cadiz (Hiszpania) - Lizbona (Portugalia) 32 miejsca dla reprezentacji + 2 miejsca w kabinie armatorskiej, c) III etap: na trasie: Lizbona (Portugalia) - A Coruna (Hiszpania) 32 miejsca dla reprezentacji + 2 miejsca w kabinie armatorskiej. Żaglowiec będzie gotowy na przyjęcia na pokład reprezentacji Szczecina o godzinie 12:00 dnia 7 lipca 2016r. w Antwerpii (Belgia). Wymiana załogi nastąpi w: a) Lizbonie (Portugalia) w dniu 24 lipca 2016r. do godziny 14.00, b) Lizbonie (Portugalia) w dniu 3 sierpnia 2016r. do godziny 14.00. Armator zobowiązuje się do zgłoszenia żaglowca do udziału w regatach The Tall Ships Races 2016 odbywających się w okresie od 7 lipca 2016r. do 14 sierpnia 2016r. i pokrywa koszty udziału żaglowca w regatach, w tym opłaty portowe, pilotażowe, koszty paliwa i wszelkie inne koszty eksploatacji żaglowca konieczne dla przeprowadzenia rejsu. W ramach wynagrodzenia, Armator zobowiązuje się że, każdy członek reprezentacji będzie miał zapewnione: a) zaokrętowanie (kojowe) w jednoosobowych kojach, b) wyżywienie (3 posiłki dziennie + całodobowy dostęp do kawy i herbaty bez ograniczeń), c) w dniu podmiany załóg należy zapewnić posiłki zarówno załodze schodzącej, jak i wchodzącej na pokład Żaglowca, a załodze schodzącej dodatkowo suchy prowiant, d) udział w imprezach odbywających się w trakcie regat The Tall Ships Races 2016, o ile pozwolą na to obowiązki wynikające z obsługi Żaglowca , e) szkolenie żeglarskie prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów, f) opiekę medyczną (obecność lekarza na pokładzie w czasie trwania każdego z etapów rejsu) i wychowawczą. Armator, uwzględniając różnice kulturowe i religijne oraz czas trwania i charakter podróży morskiej, jest obowiązany zapewnić uczestnikom wyżywienie o odpowiedniej jakości o dobowej wartości kalorycznej nie mniejszej niż 2400 kcal na osobę/ dobę. Armator zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich nagród, pucharów, dyplomów i pamiątek, które w czasie trwania rejsu zdobędzie żaglowiec i reprezentacja Szczecina. Armator zgadza się, by jedna z osób wskazanych przez Zamawiającego pełniła funkcję Komandora Rejsu, przedstawiciela Zamawiającego i reprezentacji Szczecina, wobec Kapitana jak i organizatorów The Tall Ships Races 2016 we wszystkich sprawach programowych i organizacyjnych rejsu. Armator wyraża zgodę, by Komandor Rejsu był organizatorem i odpowiedzialnym za Program Aktywności reprezentacji Szczecina wynikający z programu The Tall Ships Races 2016, a ponadto by część członków reprezentacji Szczecina, po 10 osób w każdym z portów, była zwolniona w portach z obowiązków wynikających z podziału na wachty, w celu obsługi stoiska promocyjnego miasta Szczecin. Armator wyraża zgodę na transport żaglowcem stoiska promocyjnego miasta Szczecin. Armator wyraża zgodę, by podczas postoju w portach członkowie reprezentacji Szczecina, w porozumieniu z kapitanem, mogli rozwieszać na żaglowcu (na wantach, relingach i w innych miejscach) banery promocyjne miasta Szczecin, w wielkościach określonych przez organizatora regat. Jednocześnie Armator zobowiązuje się w czasie trwania rejsu nie używać innych banerów reklamowych firm i osób trzecich, bez zgody i wiedzy Zamawiającego. Zgoda taka musi zostać wydana na piśmie. Armator zobowiązuje się nie udostępniać w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pokładu żaglowca w celu organizacji spotkań dla osób i firm trzecich w okresie od 7 lipca do 14 sierpnia 2016r. Ponadto Armator podczas trwania takich spotkań nie ograniczy członkom reprezentacji dostępu do żaglowca i możliwości przebywania na nim. Armator zapewni: a) zaplecze dydaktyczne z wyposażeniem audiowizualnym na 30 osób, b) zadaszenie pokładu w portach podczas organizacji zajęć i spotkań na pokładzie (w przypadku złych warunków atmosferycznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 39 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumzeglarskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach