Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów języka angielskiego przygotowujących do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 w 2016r.

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów języka angielskiego przygotowujących do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 w 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów języka angielskiego, przygotowujących do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 w 2016r., tj. zgodnie z Ramowym programem nauczania języka angielskiego w siłach zbrojnych RP edycja III/Poziom 1-3 wg STANAG 6001 Warszawa 2009. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: Zadanie nr 1: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego, kursu wyrównawczego i kursu doskonalącego z języka angielskiego na poziomie I oraz kursu stacjonarnego z języka angielskiego na poziomie II przygotowującego do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 w 2016r., w Jednostce Wojskowej 3937 w Mrzeżynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ Kurs obejmuje: Kurs języka angielskiego na poziomie I (SPJ 1111 wg STANAG 6001) Kurs języka angielskiego na poziomie II (SPJ 2222 wg STANAG 6001) Zadanie nr 2: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego na poziomie I języka angielskiego przygotowującego do egzaminów resortowych wg SATAG 6001 w 2016 r. w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. Kurs obejmuje: kurs języka angielskiego na poziomie I (SPJ 1111 wg STANAG 6001); 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący zał. nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach