Przetargi.pl
Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego mającego na celu ustalenie przebiegu granic działek - II części

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego mającego na celu ustalenie przebiegu granic działek - II części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. I część - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego mającego na celu ustalenie przebiegu granic działek pomiędzy nieruchomością oznaczoną w bazie ewidencji gruntów i budynków Gminy Głusk jako działka nr 238-4 z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działka nr 419-4 oraz pomiędzy nieruchomością oznaczoną w bazie ewidencji gruntów i budynków Gminy Głusk jako działka nr 238-3 z nieruchomościami przyległymi oznaczonymi jako działki nr 419-4, 238-9, 238-24 i 238-22 położonymi w Kalinówce (obr.7-Kalinówka, ark.1). 1.2. II część - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego mającego na celu ustalenie przebiegu granicy działki pomiędzy nieruchomością oznaczoną w bazie ewidencji gruntów i budynków Gminy Lublin jako działka nr 307-1 położona przy ul. Stromej 16 z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działka nr 303-1 położoną przy ul.Stromej 14 (obr.74 - Wola Sławińska ark.12). 2. Określenie zakresu zamówienia w części I: a) Dla części I należy skompletować dwa odrębne operaty rozgraniczeniowe w ramach jednego operatu technicznego, przy czym protokoły z ustalenia granic dla działki nr 238-4 i 238-3 należy sporządzić odrębnie. b) Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granicy przez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. c) Prace należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz.520 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.z 1999r., Nr 45, poz.453). 3. Określenie zakresu zamówienia w części II: a) Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granicy przez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. b) Prace należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz.520 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.z 1999r., Nr 45, poz.453)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 160 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach