Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów

Urząd Gminy w Trzebieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-404 Trzebieszów, Trzebieszów 89
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 7960355, 7960541 w. 204 , fax. 25 7960373
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Trzebieszowie
  Trzebieszów 89 89
  21-404 Trzebieszów, woj. lubelskie
  tel. 25 7960355, 7960541 w. 204, fax. 25 7960373
  REGON: 00054771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebieszow.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), oraz rozporządzeń wykonawczych, a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/12 z dnia 30.07.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Lubelszczyzny na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem do roku 2019 z późniejszymi zmianami. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z przed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach