Przetargi.pl
Wykonanie obsług technicznych na śmigłowcach Guimbal Cabri G2 WSOSP - numer Zp/pn/128/2015

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 74 53 , fax. 81 551 74 52
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303 35 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52
  REGON: 06005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie obsług technicznych na śmigłowcach Guimbal Cabri G2 WSOSP - numer Zp/pn/128/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsług technicznych na śmigłowcach Guimbal Cabri G2WSOSP: 2) Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie zgodności z prawem lotniczym będzie sprawował Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), 3) Wykonawca musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami EASA PART 145 oraz ważny certyfikat z zakresem zatwierdzenia uprawniającym do wykonywania obsługi liniowej i hangarowej oraz usuwania niesprawności na śmigłowcach typu Guimbal Cabri G2 z zabudowanymi silnikami Lycoming O-360-J2A Plasma. 4) Wykonawca zapewnia, że śmigłowce Zamawiającego będą obsługiwane zgodnie z Programem Obsługi Technicznej opracowanym przez Organizację Zarządzającą Ciągłą Zdatnością do Lotu, 5) Dostawy części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych zapewnia Zamawiający, jednak dopuszcza się możliwość wykorzystania części posiadanych przez Wykonawcę, 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu ofertowym - Dział II SIWZ; 7) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60445000-9 - usługi obsługiwania statków powietrznych, 34731000-0 - części do statków powietrznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 604450009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonywanych obsług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach