Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim i zrealizowanie robót na podstawie ww. dokumentacji

Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 45 23 377 , fax. 81 45 23 378
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie
  ul. Obrońców Pokoju 1 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 45 23 377, fax. 81 45 23 378
  REGON: 00417647000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim i zrealizowanie robót na podstawie ww. dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Przedmiot zamówienia w formule -zaprojektuj i wybuduj- obejmuje swym zakresem: zaprojektowanie, dostawę i montaż nowych, nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacją urządzeń w okresie gwarancji. Zamówienie zostało szczegółowo opisane odpowiednio w załącznikach nr 1 do SIWZ: Program funkcjonalno - użytkowy dla wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. 2) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4. 3) Wykonawca w ramach oferty zobowiązuje się do: - Sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych zasilających z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). -Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień, bądź dokonanie odpowiednich zgłoszeń lub dokonanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa. - Dostarczenia urządzeń, ich rozładunku i wniesienia do miejsca instalacji. - Wykonania instalacji elektrycznej zasilającej jednostki zewnętrzne i wewnętrzne. - Montażu urządzeń klimatyzacyjnych. -Wykonania instalacji chłodniczej. - Wykonania instalacji odprowadzenia skroplin do łazienki. - Montażu konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych, których montaż preferuje się na dachu budynku. W związku z tym należy przewidzieć wykonanie konstrukcji uwzględniających nośność i układ dachu. - Wykonania przejść przewodów i kabli elektrycznych, przewodów instalacji chłodniczej przez ściany/stropy budynków wraz z zabezpieczeniem przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz oraz wykonania lub odtworzenia przejść pożarowych przy przechodzeniu przez strefy pożarowe. - Uruchomienia i wykonania prób funkcjonalnych. - Wykonania pomiarów instalacji elektrycznej. - Konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancji w ramach zaoferowanego wynagrodzenia. - Dokonywania wpisów do karty urządzenia w centralnym Rejestrze Operatorów przez osobę posiadającą certyfikat F-gazowy w okresie gwarancji. - Wykonania wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzeniu budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji), z zastrzeżeniem, że wykonanie robót budowlanych będzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP. - Regulacji urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazania Zamawiającemu sprawnej instalacji. - Przeszkolenia użytkowników urządzeń potwierdzonego stosownym protokołem. - Zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego - proponowane urządzenia powinny być wyprodukowane w latach 2015-2016. - Zaoferowania urządzeń zapewniających bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. - Zaoferowania urządzeń posiadających certyfikat PZH. - Uwzględnienia akcesoriów niezbędnych do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania. - Wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 61 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 8.2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1) Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r. do godz. 10:30 - wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie i do godz. 10:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I i (w oddzielnej kopercie) z zaznaczeniem wadium do sprawy Zp 2130-60/16 albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 8:00 do 15:00 z przerwą 12:30 - 13:00 od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3) Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4) Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.5. i 8.6. ppkt a i c bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.3. Wadium może być wnoszone: w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 8.4 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) na wniosek Wykonawcy, który: - wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.6, - którego oferta została odrzucona. 8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 ppkt a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należytego zabezpieczenia umowy. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach